Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Frågor & Svar
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Kalender

Palais de l'Europe Strasbourg. Bildkälla: Wikimedia Commons. Bildliceens: CC BY 3.0

Motstånd mot kreationismen i Europa

18 Feb 2021. Lästid: Ca 6 minuter.

Theodosius Dobzhansky (1900-1975), genetiker och evolutionsbiolog skrev år 1973 att biologin bara går att förstå utifrån evolutionens perspektiv. [1]

Bland biologer är denna tanke allmänt accepterad, men inte bland den stora allmänheten. Trots att man tidigare hade förväntat sig att skapelsetron skulle försvinna mer eller mindre av sig själv med tiden och som följd av en målmedveten evolutionsundervisning i utbildningsväsendet, har studier visat att denna förväntan inte, eller bara delvis, slagit in.

Hur stor andel av befolkningen stöder evolutionsteorin?

Så sent som 2009 offentliggjordes att endast 32% av amerikanerna tror på evolutionen i betydelsen att människan skulle ha utvecklats genom naturliga processer. Ytterligare 22% tror på evolution men ledd av en gudomlig varelse, medan 31% tror att människan inte förändrats sedan livets början. [2] Samma källa anger att stödet för evolutionsteorin är minst bland äldre och lågutbildade och att tilltron är störst bland unga och högutbildade. Även om utbildningsnivån spelar roll, utgör den inte den främsta orsaken till att man inte har tilltro till storskalig evolution. Inte helt oväntat är det främst religiös tillhörighet som är avgörande för det.

Det kan tyckas märkligt att det land som allmänt uppfattas som ledande i teknik och vetenskap trots det har relativt låg tilltro till evolutionsteorin. Samtidigt tycks stödet för evolution bland akademiker vara högt (87%). Det är inte omöjligt att en del akademiker inte vill visa att man har invändningar mot evolutionsteorin på grund av att detta i väldigt stor utsträckning skulle sätta stopp för en forskarkarriär som förutsätter och kräver tilltro till evolutionsteorin.

Jämfört med USA är befolkningens tilltro till evolutionsteorin i europeiska länder betydligt högre. Listan toppas av de nordiska länderna Island, Danmark och Sverige. [3] Se även översiktsgrafiken på nästa sida. [4] Efter att den s.k. vetenskapliga kreationismen uppstod i USA under 50-talet har dess publikationer spridits i en mängd länder och där inspirerat till likadana initiativ, främst ­ men inte bara ­ i den engelskspråkiga världen. Detta tilltagande intresse för skapelsetro bland framförallt evangeliskt kristna har vållat evolutionisterna i t.ex. Storbritannien direkta bekymmer. I sin bok ”Galileo goes to jail and other myths about science and religion” skriver den amerikanske historikern Ronald Numbers:

”I slutet av 2005 hade anti-evolutionismen i Storbritannien vuxit sig till sådana proportioner att den avgående ordföranden för ’Royal Society’, Storbritanniens nationella vetenskapsakademi, ägnade sitt avgångsanförande till att varna för att de grundläggande värderingarna inom modern vetenskap hotas av fundamentalismen.”
[5] (artikelförfattarens övers.)

Europarådets resolution: farorna med kreationism inom utbildningen. [6]

Det är troligen detta uppsving för skapelsetron som föranledde att några medlemmar i Europarådet (inte EU!) [7] redan år 2006 skrev en rekommendation [8] som riktade sig till Europarådets ministerråd med uppmaningen att föreslå lämpliga motåtgärder. Den ledde till att rådet skrev en rapport som underlag för en resolution där det framgick att kreationism inte skulle få förekomma annat än under religionstimmarna. Omröstningen i Europarådet fördröjdes dock med tre månader då Europeiskt Centrum för Lag och Rätt (ECLJ) [9] lämnade in en protestskrivelse mot den föreslagna resolutionstexten. Däri anfördes att resolutionen stred mot den grundläggande principen att en mångfald av idéer obehindrat ska kunna ställas mot varandra i klassrummet. Konsekvensen av protesten blev att det första förslaget avfärdades. Den definitiva resolutionstexten var dock knappast annorlunda än den som hade avfärdats tidigare. Ändringen bestod i att man försökt minimera dess antireligiösa karaktär genom att man i den första resolutionsartikeln uttryckligen betonade att resolutionen inte skulle få uppfattas som en attack mot religionsfriheten. ECLJ anser dock att den definitiva resolutionen [10] som antogs i oktober 2007 likväl ”går på tvärs mot respekt för pluralism och idémångfald”.

Några av centrets kommentarer på resolutionen:

”Resolutionen uppfattas vid läsning som en upphetsande skrivelse mot farorna med kreationism och tro snarare än ett genomarbetat och formellt uttalande av en parlamentarisk organ. Som ett typiskt exempel kan nämnas från punkt 18: ’Om vi inte är försiktiga kommer de värden som utgör själva grunden i det Europeiska rådet att hamna under direkt hot från kreationistiska fundamentalister. Det är en del av rollen hos Europeiska rådets parlamentariker att reagera innan det är för sent.’ Ironiskt nog har man i processen att utmåla kreationism som enbart baserad på dogmatisk religiös tro, genom resolutionen förstärkt sina anhängare i sin egen dogmatiska tro på evolutionen. Författarna till resolutionen drar sig inte för att klargöra varför man känner behov av att angripa kreationism och stämplar dess anhängare som religiösa extremister när de skriver: ’Kriget mot evolutionsteorin och dess förespråkare härrör oftast från religiös extremism som är nära knutet till extrema högerpolitiska krafter. De kreationistiska krafterna äger verklig politisk makt. Faktum är - och detta har visats vid ett flertal tillfällen - att några förespråkare av strikt kreationism är ute efter att ersätta demokrati med teokrati.’ (art.13 i resolutionen).

Många parlamentsledamöter i Europarådet och kommentatorer har sagt att den här resolutionen går för långt, är hyperalarmistisk och diskrediterar Europarådets arbete. Den här resolutionen strider inte bara mot religionsfrihet utan strider också mot friheten att utöva vetenskaplig forskning, yttrandefrihet och utbildningsfrihet

Enligt Grégor Puppinck, jurist vid ECLJ, förklarade resolutionens initiativtagare aldrig hur den ideologiska kopplingen mellan demokrati och darwinism hängde ihop eller varför en rationell skapelsetro skulle kunna utgöra en fara för våra demokratiska institutioner. Faktum är att denna resolution ska betraktas som rent ideologisk, snarare än politisk. Detta är anledningen till att väldigt få parlamentsledamöter var närvarande under debatten och omröstningen (30 av 630). ECLJ:s uppfattning är att majoriteten av parlamentsledamöterna inte offentligt ville stödja eller motsätta sig den.” [11]

Kommentarer

Resolutionens författare visar att de saknar kunskap om de sakargument som de internationella skapelse­- och intelligent design-­rörelserna lyfter fram i debatten. Man har valt att uteslutande lyssna på antikreationisters tolkningar.

Resolutionen bygger på ett grundläggande missförstånd, nämligen att kreationiströrelsen ­ som föreningen Genesis tillhör ­ har på sin agenda att kreationism ska läras ut sida vid sida med evolutionsteorin.

Det är en halmgubbe. Vi vill att vetenskaplig evolutionskritik ska vara tillåten, att ursprungsfrågorna ska få en allsidig behandling i skolan och att man gör åtskillnad mellan vad som är experimentellt säkerställt och vad som är evolutionära spekulationer. Eleverna skall informeras om att många kompetenta forskare är djupt kritiska till darwinismen och ser Gudomlig design som ett seriöst alternativ.

Våra ambitioner är helt opolitiska. Vetenskap och politik är två olika saker. Politiken ska inte lägga sig i vetenskapen. Det är detta generalfel som det svenska Skolverket gör när de talar om för biologilärarna att evolutionen är den enda och bästa ursprungsmodellen. Kreationister och intelligen design-företrädare arbetar därför mot, inte för(!) en hopblandning av vetenskap och politik respektive vetenskap och religion. Att vi skulle verka politiskt för teokrati är en absurd och grundlös beskyllning.

Den som närmare vill se på själva resolutionstexten i svensk översättning hänvisas till hemsidan av en tidigare ordförande i föreningen Genesis. Där finns också detaljerade kommentarer. [12]

Referenser och noter

 1. Dobzhansky, Theodosius (March 1973), ”Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution”, American Biology Teacher, 35 (3): 125–129
 2. www.people-press.org/2009/07/09/section-5-evolution-climate-change-and-other-issues/
 3. Jon D. Miller; Eugenie C. Scott; Shinji Okamoto (11 August 2006). ”Public Acceptance of Evolution”. Science. 313 (5788): 765–766.
 4. en.wikipedia.org/wiki/Level_of_support_for_evolution# se paragraf ”public support”
 5. Galileo Goes to Jail, and Other Myths about Science and Religion (ed.) (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2009), sida 218
 6. Orginal: ”The dangers of creationism in education” (resolution 1580)
 7. Europarådet är en mellanstatlig europeisk samarbetsorganisation med 47 medlemsstater som bildades 1949. Organisationen arbetar i huvudsak med att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsutveckling. Även länder som Ryssland och Turkiet m.fl. icke-EU-länder ingår. Europarådet ska INTE förväxlas med den Europeiska Unionen (EU) med 28 medlemsländer. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Europarådet)
 8. assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11416&lang=EN
 9. Org: ”European Center for Law and Justice”, en så kallad NGO, d.v.s. en icke-statlig organisation.
 10. assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=17592&lang=en
 11. eclj.org/COE/council-of-europe-passes-resolution-to-bancreationism-from-classroom
 12. rilsource.org/wiki/Resolution_1580_Farorna_med_skapelsetro_inom_utbildningen/sv
Theodor van der Waard
Socionom, varit verksam inom bankväsendet tidigare. Jobbar numera inom socialtjänsten. Sedan tidig ålder intresserad av kopplingen mellan ursprungsfrågor och Bibeln.

Tidigare publicerad i: Genesis 2018/3

Denna artikel är tidigare publicerat i magasinet Genesis 2018/3, med temat "Skolan och skapelsen".

PrenumereraFler nummer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk