Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Frågor & Svar
Splash slide linking to page: Kalender

Föreningen Genesis stadgar

28 Feb 2011. Lästid: Ca 3 minuter.

§1 Föreningens ändamål

Föreningen GENESIS - Vetenskap, Ursprung och Skapelsetro - är en allkristen ideel sammanslutning med Bibelns fundamentala kristna sanningar som trosgrund och har som ändamål att stödja, sprida och försvara den bibliska skapelsetron. För detta ändamål mottager och förvaltar föreningen gåvor och donationsmedel och tar upp medlemsavgifter.

§2 Trosdeklaration

Vi tror : att Bibeln eller den Heliga Skrift är ingiven av Gud.

att Skriften är fullt tillförlitlig och trovärdig i allt vad den undervisarinklusive dess undervisning ...om skapelse, ...om Skaparens avsikt med sin skapelse, ...om syndafallet och dess konsekvenser för det skapade och ...om människans frälsning och skapelsens återupprättelse.

att Skriften med utgångspunkt från första Moseboken(Genesis) ger en sann verklighetsbeskrivning av vad som skedde i begynnelsen.

att hela universum, jorden och dess rikedom av liv tillkommit genom en enastående skapelseakt av Gud. att därpå följde syndafallet och syndaflodenmed konsekvenser för hela vår värld, vilket nödvändiggjorde Kristi människoblivande och Kristi försoningsverk.

§3 Föreningens verksamhet och syfte

Moment 1 Föreningens verksamhet utgår från trosdeklarationen och skall slå vakt om och främja tron på biblisk skapelse och i detta syfte avvisa utvecklingsläran. visa att utvecklingsläran är oförenlig med Skriftens utsagor om skapelse och det skapades historia. stimulera till kritisk granskning av utvecklingsläran och dess hypoteser, sprida såväl vetenskapligt som bibliskt grundad kritik av utvecklingsläran och uppmärksamma på skadliga konsekvenser av denna lära.

Moment 2 Detta skall ske i syfte att Skaparen skall bli ärad och att underlätta för människor att komma till tro på Kristus, att visa på att Bibeln skapelselära hjälper oss att förstå vår tillvaro och att vetenskapliga fakta och observerbara fenomen kan tolkas och förstås i ljuset av Bibelns utsagor om skapelse. att hjälpa människor som fångats i utvecklingsläran att avvisa denna lära.

Moment 3 Föreningen skall också verka för att alternativet skapelse som förklaring till tillvaron skall få komma till tals i skola och samhälle.

§4 Medlemskap

Till föreningen äger alla tillträde som accepterar trosdeklarationen och vill verka för föreningens syfte. Medlemmarna uppmuntras att inom de områden där de på grund av yrke, utbildning eller intresse är bevandrad, utifrån föreningens syfte studera hur dessa områden berörs av biblisk skapelsetro och evolutionistiskt synsätt. Medlemmarna stöder föreningen i dess verksamhet och åtagande efter vars och ens förutsättningar. Medlemsavgifter fastställs av föreningsstämman. Medlem erhåller automatiskt föreningens medlemsbrev.

§5 Organisation

Moment 1 - Föreningsstämma Föreningsstämman är högsta beslutande organ.Stämman fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesorföranden utslagsröst. I fråga om ansvarsfrihet röstar inte styrelseledamöter. Vid lika röstetal anses ansvarsfrihet inte beviljad.

Moment 2 - Kallelse Ordinarie föreningsstämma hålls årligen under hösten. Kallelse utgår senast en månad före.

Moment 3 - Motioner Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före föreningsstämmans sammankomst.

Moment 4 - Styrelse Styrelsen består av 5-7 personer. Ledamöterna väljs på två år. Styrelsen äger att konstituera sig själv. Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Minst fem styrelseledamöter måste deltaga i besluten för beslutsmässighet.

Moment 5 - Valberedning Valberedningen utses av föreningsstämman.

§6 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs enhälligt beslut av ordinarie föreningsstämma eller två tredjedels majoritet av två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ordinarie.

§7 Inträde, uteslutning och upplösning

Inträde i föreningen avgörs av dess styrelse, som också äger att utesluta medlem ur densamma. Mot dylikt beslut kan vädjan till föreningsstämman ske. I den händelse föreningen upplöses skall styrelsen ansvara för att föreningens tillgångar fördelas i enlighet med föreningens syfte som det är uttryckt i §3.

§8 Räkenskaper och revision

Föreningens tillgångar förvaltas av styrelsens ledamöter under gemensamt ansvar. Styrelsen skall föra räkenskaper över inkomster och utgifter. Räkenskapsåret omfattar tiden 1/7 - 30/6.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk