Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Frågor & Svar
Splash slide linking to page: Kalender

Om

18 Jun 2010. Lästid: Ca 7 minuter.

Innehåll:

Vårt syfte

Föreningen Genesis har som högsta önskan att vår verksamhet ska leda till de allmänt kristna målen om Guds ära och om att människor ska komma till tro på Kristus. Vi gör detta genom att fokusera på skapelsefrågan.

Med detta menar vi att vi sätter evangeliet om Kristus i sitt historiska perspektiv med skapelse, syndafall och syndaflod. Vi poängterar nogsamt att skapelsefrågan inte ska ses som en konkurrent till evangeliet, utan som en grund för evangeliet om Jesus Kristus.

Vår satsning på skapelsefrågan har ett tredje syfte vid sidan av Guds ära och människors frälsning. Vi menar att sanning har ett egenvärde. Dagens evolutionistiska tankesystem som genomsyrar media, utbildning och litteratur är en av historiens största villfarelser, och därför har föreningen Genesis tagit som sin uppgift att bekämpa denna. För att uppfylla vårt syfte stöder vi oss på både Bibeln och vetenskapen och menar att de båda kunskapskällorna står i harmoni med varandra.

Gud har i Bibeln uppenbarat för oss det vi behöver veta om varför vi finns, om hur Han skapade, om när synden kom, om hur problemet kan lösas och hur framtiden ser ut. Med vårt förnuft och med den vetenskapliga metoden kan vi sedan tränga djupare in i skapelsen och förundras över dess struktur och funktion. Därför leder ett förutsättningslöst vetenskapligt studium av naturen till en oerhörd vördnad för dess Skapare. Och det vi finner i våra mikroskop och teleskop blir aldrig ett hot mot det stora människovärde som Bibeln ger oss. Det är samme Skapare till allting.

Vad vi tror om vetenskapen

Föreningen Genesis betraktar vetenskap som ett utmärkt verktyg för att studera naturen omkring oss. Däremot har vetenskapen ingenting att erbjuda då uppkomsten av samma natur ska förklaras.

Vetenskapen kan beskriva nuvarande funktioner och mekanismer i naturen, men inte varifrån dessa ursprungligen kom. Vetenskapen kan beskriva lagarna bakom naturen, men inte Stiftaren av lagarna. Vetenskapen kan inte förklara sig själv.

Som bibeltroende kristna har vi dock en tillförlitlig grund för vetenskapens stora förmåga att beskriva naturen på ett förnuftsmässigt sätt. Grunden är att den fysiska verkligheten har en rationell skapare som skapat ett rationellt universum som är begripligt för oss rationella människor med hjälp av en rationell metod vetenskap. Materialistisk vetenskap, det vill säga den vetenskap som startar med att utesluta Gud, saknar denna grund eftersom den utan bevis tvingas anta naturens begriplighet. Ett gott antagande förvisso, men lika fullt grundlöst utan Laggivaren beskriven i Bibeln.

På samma sätt som en manual beskriver en viss apparats funktion, men inte dess konstruktör, beskriver vetenskapen naturens funktion men inte dess upphovsman. Att ersätta en gudstro med vetenskap skulle därför vara som att förneka korsordmakaren så fort vi löst korsordet.

Vetenskapen utforskar större och större delar av verkligheten. Vi menar dock att några väsentliga delar av verkligheten ligger utanför vetenskapens domäner, och att dessa därför alltid kommer att förbli outforskade av vetenskapen. Hit hör orsaken till universum, ursprunget till naturlagarna, materien och livet, förekomsten av kärlek, tankar, känslor och moral samt meningen med allting. Inte minst är Skaparen själv otillgänglig för den vetenskapliga metoden. Han lägger sig inte under ett mikroskop eller visar sig i ett teleskop. Vi betonar att det faktum att det finns delar av verkligheten som inte är tillgängliga för vetenskap är en begränsning hos vetenskapen, inte hos verkligheten.

Eftersom vetenskapen studerar naturen men inte dess uppkomst, menar vi att ateister och teister kan vara lika goda vetenskapsmän. Men vetenskapen måste vara fri att finna sanningen varthelst den vetenskapliga metoden leder. Det betyder att vetenskapen inte på förhand får utesluta möjligheten att vissa fenomen inte har naturalistiska förklaringar.

Vi menar att Gud inte gjort sig själv till slav under de naturlagar Han skapat. Det betyder att Han har frihet och makt att när som helst åsidosätta lagarna. Då Han gör detta kallar vi det för mirakel som alltså per definition inte är tillgängliga för den vetenskapliga metoden. Existensen av en naturlag är i detta perspektiv inte mer "naturlig" än existensen av ett mirakel. Båda är övernaturliga uttryck för Guds vilja. Skillnaden ligger i betraktarens öga, inte i Guds.

Vi betonar att föreningen Genesis är en ivrig anhängare av förutsättningslös vetenskap. Däremot är vi emot naturalism, det vill säga den vetenskap som börjar med antagandet att Gud inte finns.

Vad vi tror om Bibeln

Vi tror att Bibeln är skriven av människor, men att dessa påverkats och inspirerats av Gud på ett sådant sätt att hela Bibeln är Guds ofelbara ord. Den är därför fullt tillförlitlig och trovärdig i allt vad den lär inklusive dess undervisning om skapelsen, syndafallet, syndafloden, frälsningen och återupprättelsen.

Vi menar att första Moseboken ger en sann verklighetsbeskrivning av vad som skedde i begynnelsen och att hela universum, materien, livet och människan tillkommit ur intet genom en unik skapelseakt av Gud. Vi menar att ett historiskt syndafall och en historisk syndaflod fått konsekvenser för hela vår värld, vilket nödvändiggjort Kristi försoningsverk.

Människan har två huvudsakliga kunskapskällor - Skaparens Ord till oss samt vetenskap och de förmedlar ett och samma budskap. De är två betraktelsesätt på samma verklighet. Vi betraktar dock inte Bibeln som en lärobok i naturvetenskap. Dess främsta syfte är att besvara existentiella frågor som varför vi finns till, vem Gud är, vad han vill med våra liv och hur vi blir frälsta. Däremot förmedlas dessa kunskaper i ett fysiskt sammanhang i tid och rum och därför kan inte Bibelns andliga lärdomar frikopplas från det vi känner till om världen från historia och naturvetenskaper.

Av två orsaker kan människan inte ha någon vetenskaplig kunskap om hur skapelsen gick till. Dels var den mirakulös och därför otillgänglig för den vetenskapliga metoden och dels var ingen människa närvarande som kunde utföra observationer och experiment. Det betyder dock inte att vi inte kan veta något om skapelsen. I Bibeln har Skaparen själv uppenbarat sann, men inte uttömmande, information om hur den gick till. Därför kan vi ha en trovärdig kunskap om skapelsen. Vi menar att denna kunskap är mer tillförlitlig än vetenskapens förklaringar eftersom den stöder sig på Guds ofelbarhet snarare än människans ofullkomliga förnuft.

Vi betonar att Bibelns böcker ska läsas med en förståelse av vad som är syftet med texten. Några böcker beskriver ett historiskt skeende, andra har poetiska syften och ytterligare andra är profetiska. Överlappande syften förekommer naturligtvis också. Första Mosebokens beskrivning av skapelse, syndafall och syndaflod är skriven på prosa och därför menar vi att den i första hand ska läsas som en beskrivning av ett historiskt skeende. Den kan inte avfärdas som endast andlig eller mytisk.

Vad vi tror om evolutionen

Ordet evolution kan beteckna flera olika företeelser. Ofta betyder det "förändrade genfrekvenser" eller "biologisk variation", och föreningen Genesis godtar evolution i dessa betydelser. Däremot avvisar vi evolution om man med ordet menar att mer avancerad biologisk information utvecklas genom de evolutionära processerna.

Vi förnekar också evolution i betydelsen att allt levande har ett gemensamt ursprung och att människan är kusin med apan, det vill säga en evolution från-sörjan-i-början-till-Örjan. Vi avvisar evolutionsläran i denna betydelse av två orsaker. Dels är den vetenskapligt undermålig och dels är den oförenlig med Bibelns historiebeskrivning. Vi menar att evolutionsläran är vetenskapligt undermålig, framförallt eftersom den är helt oförmögen att förklara den enormt komplexa information som våra celler innehåller, samt att förklara de stora luckor mellan huvudgrupperna av djur och växter som naturen, inklusive det fossila materialet, uppvisar.

Vi menar att evolutionsläran också är oförenlig med Bibeln eftersom den gud som skulle ha skapat människan genom de evolutionära processerna inte är Bibelns kärleksfulle Fader, utan en blodtörstig despot. Vidare beskriver evolutionsläran en natur som stadigt går mot högre höjder av struktur och komplexitet, medan Bibeln beskriver en skapelse som är lagd under förgängelsen allt sedan syndafallet. I evolutionsläran är döden naturlig och till och med nödvändig för att det naturliga urvalet ska kunna välja ut de överlägsna individerna, medan döden i Bibeln är en katastrof tillkommen skapelsen genom människans synd. I evolutionsläran är människan ett djur bland många andra, medan Bibeln ger henne en särställning i skapelsen.

Allra mest tydlig blir konflikten mellan Bibeln och evolutionsläran i synen på frälsningen och Frälsaren. Jesus är i Bibeln lösningen på ett problem som synd och död fört in i skapelsen. I evolutionsläran finns inte detta problem och då finns heller inte något behov av en lösning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk