Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro

Är information om skapelsen en fara för den kristnes tro?

13 Nov 2013

Observera att detta är en bloggpost, där personen själv står för innehållet, däremot inte nödvändigtvis föreningen som helhet.

I Dagen kunde man läsa i ett inlägg:

"Det finns många exempel på kristna som har övergett sin tro, när de inser att den krockar med modern vetenskap."

Detta är i och för sig en riktig observation, men läser man vidare, framgår det att författaren utgår ifrån att skapelsetro står mot vetenskapliga fakta.

Vad är då vetenskap?

Riktig vetenskap är att utföra upprepade experiment, göra observationer och utifrån dessa sätta upp hypoteser, som sedan i bästa fall kan upphöjas till teorier. I denna process ingår också att man specificerar hur man ska kunna falsifiera hypotesen/teorin. Man ska med detta kunna visa om en teori är falsk. Dock kan aldrig en teori visas vara sann. Vissa saker går inte att upprepa och faller därmed utanför den strikta vetenskapen.

Gjorda observationer kan ibland tolkas olika beroende på olika förutfattade inställningar. Det aktuella paradigmet bestämmer alltför ofta hur vetenskapliga observationer tolkas. Även om det finns observationer som falsifierar en teori, är man ibland ytterst obenägen att överge teorin. Man försöker också i det längsta att lappa ihop felaktiga teorier med vidlyftiga hypoteser som inte kan observeras i sinnevärlden.

Problemet är att vissa förespråkare för 'modern vetenskap' använder sig av en täckmantel för sin egen tro som man kallar för vetenskap. Detta är i detta fall emellertid inte fråga om äkta vetenskap, det är vetenskapism. Om 'Vetenskapism' (Scientism) kan man läsa på Wikipedia:

'Scientism är en polemisk term för en filosofisk riktning, som innebär tron på den naturvetenskapliga metodikens exklusiva existensberättigande inom alla vetenskapliga fält även de humanistiska. Scientismen har kritiserats för att ha en övertro på naturvetenskapen.'

Precis tvärtom

En bok om vetenskapsteori jag läst började: 'I skolböckerna är allting sant.' I många skolböcker betraktas evolutionsteorin inte som en teori utan som fakta och absolut sanning. Vetenskapligt är det tveksamt om det ens ska benämnas evolutionsteori. Det borde heta evolutionshypotes. Att uppkomsten av det första livet inte ingår i evolutionsteorin, är jag medveten om. Hur det gick till har man vetenskapligt inte en susning om. Det är bara i skolböckerna som man vet detta helt säkert.

Felet som många gör är att man tror att skapelsescenariet saknar vetenskapligt stöd, medan evolutionsteorin alltid har detta stöd. Man lever med uppfattningen, att skapelsescenariet helt är upphängt på en blind religiös tro och inte har något som helst stöd av vetenskapliga observationer. Dessvärre är även våra kristna förkunnare specialiserade på de teologiska aspekterna och alltför ofta sorgligt okunniga om de vetenskapliga. Evolutionen anses däremot vara vetenskapligt bevisad fakta och stå objektivt fri från filosofiska trosuppfattningar. Börjar man förutsättningslöst studera saken finner man dock att det tycks vara precis tvärtom.

Tabloidsäker tro

Om jag är något geni (Geni = IQ > 130) vet jag inte, men jag är skeptisk på vetenskapliga grunder mot mycket som är allmänt accepterat. Jag kommer här inte att gå in på de filosofiska aspekterna utan bara diskutera de hårda vetenskapliga argumenten.

Det finns en utbredd uppfattning att om en händelse omnämns i Bibeln så är den per automatik felaktig. Med svårighet kan man kanske motvilligt acceptera händelsen om den finns omtalad i flera sekulära källor. Det intressanta är, att man däremot lättvindigt tar till sig andra helt obestyrkta åsikter utan krav på stöd av oberoende observationer. Men det riktiga är att studera allt förutsättningslöst men skepsis, ungefär som man nuförtiden bör läsa kvällspressen...

Omöjliga försök

I äkta observerbar vetenskap kan man göra experiment och testa sina hypoteser. I historisk vetenskap, som livets uppkomst eller hur jorden kom till, är detta inte möjligt. Man kan alltså i sådana fall inte testa sina hypoteser, utan slutsatserna man kan dra bygger ytterst på den världsuppfattning man har som bas.

Evolutionsteorin kräver åldrar på miljarder år, alltså kan man därför inte acceptera teorier som omfattar ett ungt universum. Detta medför att man måste ansluta sig till en världsuppfattning som säger att universum inte kan vara yngre än 10000 år. Egentligen löser det ändå inte evolutionsteorins problem, man bara skjuter bort det till en avlägsen forntid.

Evolutionsteorin förutsätter att liv först fanns. Men hur detta första liv uppkom, har man ingen susning om. Hade man haft en teori om hur detta kunde gått till, borde det inte vara omöjligt att göra laboratorieförsök.

Intelligent fusk

En nödvändighet för liv är att det är reproducerbart redan från första generationen. Om nu liv skulle kunnat uppstå spontant i naturen borde det vara möjligt att förbättra oddsen avsevärt i labbmiljö. Antag att man skulle ta fram en lämplig miljö och öka sannolikheten säg 1000 gånger. Om man inte ens då kan få fram liv i sådan miljö, hur sannolikt är det då att det skulle uppstått spontant i naturen utan denna hjälp? Har det överhuvud taget gjorts några sådana försök? Det stora problemet är bara det att man inte har en susning om hur det skulle kunna gått till eller hur denna miljö skall vara beskaffad.

Vad jag menar är att även om man försöker hjälpa slumpen på traven så mycket som vetenskapen tillåter, så har man ingen aning om hur man ska framställa liv. Och att hjälpa till på det sättet kan visserligen betecknas som intelligent design, som egentligen är fusk i detta fall, men det bjuder jag på...

Svårt utan en början

DNA är inte liv, det är bara en liten beståndsdel av vad som behövs för liv. DNA är en informationsbärare som avläses på information vid celldelningen. DNA ensamt har aldrig kunnat bygga upp kopior av sig självt. För att DNA skall kopieras krävs en fungerade komplicerad apparat.

För den allra enklaste cellen behövs samtidigt ca 300 proteiner och proteiner bildas normalt bara i levande celler. Vidare består ett protein typiskt av över 400 aminosyror, där alla måste vara av det vänstra slaget. Syntetiserar man proteiner kan man räkna med att hälften blir höger och hälften vänster och det första man måste göra är att plocka bort de högra. Gör man det har man emellertid hemfallit åt intelligent design.

Man har alltså inga årmiljoner på sig att utveckla det första livet. Möjligtvis kan man ta tid på sig att utveckla det andra livet, men inte det första. Det går alltså inte vid detta skede att förlita sig på ackumulerade mutationer och naturligt urval.

Det hela är alltså något mer komplicerat än att snyta sig i näven...

Bifogade filer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk