Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Frågor & Svar
Splash slide linking to page: Kalender
Splash slide linking to page: Video

Forntidens människa - obegåvad eller superintelligent?

14 Oct 2023. Lästid: Ca 15 minuter.

Var forntidens människa (eller mänsklighet) intelligent? Bibeln beskriver människan som mycket intelligent från skapelsen men många i vårt moderna samhälle menar att vi är på väg mot att nå höjden av mänsklig intelligens och förmåga. Om vi accepterar denna evolutionära syn, vad gör vi då med den bibliska berättelsen om den forntida människan? Är den ogrundad och helt enkelt en myt? Eller är Bibeln bevisligen sann och därmed den evolutionära berättelsen felaktig?

De flesta sekulära historiker har inte helt ignorerat Bibeln. Men de citerar den bara som en källa till information (ett mänskligt dokument, utan Gud). På så sätt undergräver de Skriftens auktoritet genom att inte placera Bibeln på dess rättmätiga plats. Många kristna accepterar omedvetet detta missbruk av Guds ord och främjar det till och med! När man utgår från att Bibeln bara är en av många uppteckningar från den tidiga människan och placerar den tillsammans med andra legender som föregår den, missar man två viktiga punkter:

  1. Gud fanns före skapelsen och är den oändlige, allvetande och allestädes närvarande Skaparen och som sådan är han den yttersta auktoriteten över allt (1 Mos 1:1; Jesaja 40:28; Jesaja 40:14; Ordspråksboken 15:3; Psalm 24:1).

  2. Bibeln är Guds inspirerade, ofelbara och auktoritativa ord, som gavs oss när Gud talade genom mänskliga författare (2 Petrus 1:21; 2 Timoteus 3:16).

Därför är Guds redogörelse för vad som hände från tidernas begynnelse och sedan dess korrekt och sann, och det är människans historieskrivning som är bristfällig. Oavsett när i mänsklig, historisk tid Bibeln faktiskt skrevs eller av vem, har den företräde framför alla andra berättelser. I vår bok, The Genius of Ancient Man,2 refererar vi till denna idé som "Guds prioritet i sekvens och tid".

Gud föregick universum och all mänsklig historia; han var faktiskt där, och hans berättelse (som han har uppenbarat för oss i sitt heliga ord) är den korrekta.

Hur är det med legender, myter och hedniska historier?

Alla icke-bibliska berättelser och legender om begynnelsen kommer från muntliga (eller skriftliga) traditioner som förts vidare av Adams och Evas ättlingar.3 De är ofta stympade och förvrängda, men innehåller ändå vissa delar av den ursprungliga sanningen om mänsklighetens historia. Tyvärr ges vissa av dessa berättelser mer historisk "trovärdighet" eftersom de skrevs innan Bibeln. Historiker tenderar attt prioritera äldre dokument. TV, filmer, böcker och modern utbildning fortsätter att undergräva Skriftens trovärdighet och auktoritet genom att citera Bibeln som en sen källa. Även den kristna världen matas med en sekulär tidslinje över historiska händelser. Bibeln kan citeras korrekt, men den ges inte rätt auktoritet över alla andra delar av historiska data.

Till exempel anser sekulära historiker att Hammurabis lag är överlägsen Guds lag som finns i Pentateuken (de första fem böckerna i Bibeln, skrivna av Mose). Hammurabi, en gammal babylonisk kung, skrev denna uppsättning lagar cirka 340 år före Moses.4 Koden verkar ha en moralisk grund som liknar den i Pentateuken. Antagandet är att eftersom Hammurabi skrev före Mose, så är Moses skrifter en kopia eller revidering av denna tidigare skrivna moralkod. Vissa historiker menar att Mose till och med stal eller redigerade många sådana koder som fanns före honom. Bibelns auktoritet undergrävs alltså eftersom Gud inte längre är den ursprungliga författaren till morallagen! Mose framställs som en sammanställare av goda tankar och moral som i grunden saknar sanning och integritet. Men om Gud uppenbarade sanningen för Mose, då var det den auktoritativa, ursprungliga sanningen. Alla tidigare anspelningar på moral eller historia är förvrängningar av originalet och utspädda med människans felaktiga idéer.

Om den sekulära världen bara presenterade detta ibland skulle det kanske inte få någon större effekt, men vi bokstavligen översvämmas av denna idé från olika håll i media. Utan att tänka igenom det antar den genomsnittlige kristne undermedvetet att det är sant och därmed devalveras förtroendet för texten i Guds ord. Eftersom kristna har blivit vana vid att bara acceptera dessa saker utan att ifrågasätta dem, riskerar de att förkasta skriftens auktoritet som helhet.

Studiet och den korrekta bedömningen av den forntida människan enligt den bibliska tidslinjen blir ett apologetiskt verktyg för att argumentera för Skriftens sanning, trovärdighet och auktoritet.

Två synsätt på historien

Evolutionär historia (människan är auktoriteten): Om evolutionen är korrekt, så kräver sekvensen av livsformer från encelliga organismer till mänskligheten att enkelhet leder till komplexitet. Detta innebär att de tidiga djuren skulle ha svagare mental förmåga och medvetande. När den tidiga förmänniskan utvecklades skulle hon ha varit en enkel tänkare med begränsad förmåga att begrunda livet. I moderna termer skulle förmänniskan ha varit dum och analfabet. Forntida män skulle ha levt som evolutionen beskriver dem, ätit rått kött, släpat runt sina kvinnor i håret och bott i grottor. När människan sedan fortsatte att utvecklas blev hon mer intellektuell och medveten, vilket ledde oss dit vi är idag: den sofistikerade tjugohundratalsmänniskan.

Biblisk historia (Gud är auktoriteten): De första människorna skapades till Guds avbild och var därför mycket intelligenta (1 Mos 1:27). De första kapitlen i Första Moseboken berättar att Adam och Eva var moraliska varelser som kunde kommunicera med Gud och varandra, rationalisera, namnge saker och arbeta. Deras ättlingar var trädgårdsmästare (1 Mos 4:2), musiker (1 Mos 4:21), byggare (1 Mos 4:17) och metallarbetare (1 Mos 4:22). Människan skapades till avbild av en intelligent, moralisk och kreativ Gud.

Dessa två motsatta uppfattningar (baserade på förutfattade meningar och fördomar) är lätta att förstå och följa till sina logiska slutsatser. Ändå är konsekvenserna av var och en av dem djupgående. För om evolutionen är sann, så borde människan ha varit allt enklare och mindre sofistikerad ju längre tillbaka i historien man går (för att inte tala om att ingenting i slutändan spelar någon roll i denna världsbild). Men om vi anser att skapelsen är en verklighet, då borde de bevis vi finner visa på stor intelligens och avancerade forntida kulturer. Så vad är det vi ser genom vetenskapliga och historiska upptäckter?

Vilken historiemodell är den korrekta enligt evidensen?

Sanningen är att det finns en enorm mängd evidens, varav många ignoreras av forskare som arbetar utifrån evolutionsparadigmet, som tydligt visar att den tidiga människan kunde bygga, tänka och utforma mycket komplexa städer och imperier. De kunde skapa med teknik som fortfarande är oförklarlig. De hade strukturerade kulturer och samhällen som visade uppskattning för skönhet och ordning. De var skickliga astronomer, fundamentalt religiösa och hängivna byggare.

Den forntida människans intelligens bevisas av data som nu finns tillgängliga för vem som helst. Den motsäger direkt den stereotypa bilden av en tidig barbarisk människa, klädd i djurskinn och på jakt efter formeln för eld. Tyvärr ignoreras en stor del av den arkeologiska evidensen eftersom de inte passar in i den evolutionära tidslinjen. Det finns vissa som erkänner forntida genialitet, men de har den ganska märkliga uppfattningen att utomjordingar från yttre rymden gav forntida folk deras oförklarliga kunskap och förmåga.5 Men den ständigt växande listan över nya upptäckter visar att uppgifterna bäst passar in i det bibliska paradigmet.

Precis som att fossilfynden vittnar om den bibliska textens auktoritet och riktighet (om en global syndaflod), gör även studierna av den tidiga människan det.6 När bilden av den forntida människan klarnar och bevisen utvärderas ur rätt perspektiv finns det inget alternativ: människan var intelligent från början, precis som Bibeln visar.

Exempel på den antika människans genialitet

I takt med att fler forskare slutar ignorera uppgifterna rapporteras och katalogiseras fler evidens. Mängden information fortsätter att växa, och vi kan använda den som en bra bekräftelse på den bibliska historien. I ljuset av den nya forskningen och den nya evidensen kan vi med säkerhet säga att forntidens människor hade exceptionella kunskaper inom konstruktion, astronomi och transport. Deras arkitektoniska skicklighet är fortfarande ett olöst mysterium. Utan att använda moderna verktyg eller maskiner byggde den tidiga människan stora byggnader med otrolig precision. Många av dessa forntida strukturer byggdes kopplade till astronomiska händelser som solstånd och dagjämning (detta kallas "arkeoastronomi"). Såvitt vi vet hade forntida civilisationer ingen datorteknik men ändå en avancerad förståelse av himlen.

Följande information ger starka bevis för den forntida människans genialitet runt om i världen.

Puma Punku

Denna arkeologiska utgrävning är en del av den stora forntida staden Tiwanaku i Bolivia och visar ett av de bästa exemplen på avancerad stenhuggningsteknik. Blocken är så välskurna och formade att de passar perfekt ihop. Faktum är att de är så välskurna att till och med robotar idag skulle ha svårt att göra stenarna så exakta.7

Puma Punku (Wikimedia Commons)

Palatset i Knossos

Palatset var en del av den minoiska civilisationen på ön Kreta och byggdes mellan 2100 f.Kr. och 1450 f.Kr. Det är en mycket avancerad byggnad som kanske är den mest imponerande antika byggnaden i Europa. Det har vatten- och avloppssystem och byggdes för att motstå jordbävningar och använda solljus för att lysa upp rummen djupt inne i palatset.8

Palace of Knossos (foto: Ken Zuk)

La Bastida

En fästning i Agaric-regionen i Spanien från ca 2200 f.Kr. som visar att människorna som byggde den hade avancerad militär teknik, samt världens äldsta valvbåge. 9

La Bastida (http://www.murciatoday.com/images/articles/13378_la-bastida-totana_1_large.jpg)

Stora pyramiden i Giza

Den stora pyramiden är kanske den mest kända antika byggnaden i världen och är höjdpunkten för den antika människans förmåga att konstruera avancerade byggnader. Den är inte bara enorm i storlek, den är också exakt inriktad mot den verkliga nordpolen inom 3/60 av en grad. Dess bas är bara 2,2 cm ur nivå och den täcker ett område på 13 hektar. Den, tillsammans med de två närliggande pyramiderna, tycks vara i linje med Orions bälte. En annan faktor som visar hur avancerat byggd den är, är att murbruket som användes var starkare än sten, i de flesta fall med mindre än 0,5 mm mellan dem. Över en miljon stenar användes i konstruktionen, i snitt 2,5 till 15 ton vardera. Den tyngsta väger omkring 80 ton!10

Great Pyramid of Giza (Wikimedia Commons)

Baalbek

Ett tempel i Libanon som utformades för att stå emot jordbävningar. Templets grund har okänt ursprung. På denna plats finns de största stenarna som någonsin slipats. De tre stora stenarna (gjorda av kalksten) kallas Trilithon-stenarna och väger vardera 800 ton. De lägre lagren består av mindre stenar (men fortfarande mycket stora), vilket gjorde att de kunde röra sig med jorden under jordbävningar och därmed göra dem stabila.11

Baalbek (Wikimedia Commons)

Stonehenge

Stonehenge ligger i England och är ett av de främsta exemplen på arkeoastronomi i den antika världen. Det användes troligen för att förutsäga när solstånd, dagjämningar och mellankvartsdagar skulle inträffa varje år. Det är fortfarande ett mysterium hur dessa stenar flyttades, men de är ett perfekt exempel på den forntida människans kunskap om himlen.12

Stonehenge (Wikimedia Commons)

Cuzco

Cuzco ligger i Peru och var inkaindianernas första huvudstad. Byggnaderna på platsen är så väl sammanfogade att inte ens ett knivblad får plats mellan stenarna, och ändå används inget murbruk som tätning. De stenar som användes var också mycket stora och skurna i udda vinklar, men det påverkade inte den sömlösa konstruktionen.13

Cuzco (Wikimedia Commons)

Staden Alexandria

Ett exempel på arkeoastronomi är att hela staden Alexandria ursprungligen planerades så att solen stod i linje med huvudgatan på Alexander den stores födelsedag.14

City of Alexandria (Wikimedia Commons)

Harappa

Harappa ligger i Indusdalen i Pakistan och dateras till omkring 2300–1900 f.Kr. Det är ännu okänt varför den föll, men en snabb nedgång började ca 1900 f.Kr. Det finns flera stora bostadshus, inklusive ett citadell och bad och stora, starka murar. Det var främst en stadskultur och man använde tegelstenar i byggandet. Man hade också avancerade system för jordbruk, bevattning och sanitet. Det finns få fynd som talar för krigföring, monarkier, tempel eller religiösa gudar, slaveri eller klasskillnader. De hade dock exakta mätsystem och en form av skrift.15

Harappa (Wikimedia Commons)

Antikythera-mekanismen

Den hittades utanför ön Antikythera i Grekland och dateras till omkring andra århundradet f.Kr. och är en av de mest avancerade artefakter som någonsin hittats. Den är ungefär lika stor som en skokartong och tros ha förutsagt rörelser hos solen, månen, zodiakens 12 tecken och eventuellt fem planeter. Den följde också de olympiska spelens fyraårscykel. Trettio av dess kugghjul är fortfarande intakta, men den kan en gång ha haft 37.16

Antikythera Mechanism (Wikimedia Commons)

Forntidens människor och den historiska istiden

En relativt ny och mycket aktuell serie upptäckter skapar chockvågor i den arkeologiska världen. Allt fler arkeologiska fyndplatser under vattnet som visar på civilisationer från istiden upptäcks.

Eftersom vi tror att Bibeln är sann och att Noas flod därför faktiskt ägde rum, ser vi hur perfekt dessa nya upptäckter passar in i textens tidslinje.

Det finns studier som talar för att syndafloden följdes av en global istid.17 Det finns också legender runt om i världen som beskriver en istid i jordens historia.18 Teorin är att det skedde en massiv uppbyggnad av is omkring världens polarområden under denna tid, och detta skulle ha sänkt vattennivåerna i världshaven. I Första Moseboken 11 skingrade Gud människorna på grund av deras uppror mot honom när de byggde Babels torn. Staden byggdes för att hålla ihop människorna (1 Mos 11:4), som direkt trotsade Guds befallning att "fylla jorden" i 1 Mos 9:1. På grund av istiden skulle lägre vattennivåer ha gjort det möjligt för människan att resa längre sträckor när folket spreds och bosatte sig i nya länder, ofta längs subtropiska kustlinjer med landbroar som tog dem till Amerika, England, Japan och så vidare.19 Men vattennivåerna skulle ha stigit igen när jorden började bli varmare och istäckena smälte och långsamt täckte kuststäderna. Detta är sannolikt anledningen till att många forntida strukturer har hittats i stort sett intakta under jordens oceaner.

Exempel på undervattensplatser är Yonaguni utanför Japan, Dwarka utanför Indien och Yarmuta utanför Libanon. Det finns också fynd som visar omfattande urban civilisation utanför kusterna i både Kuba och Grekland.20 Detta är ett mycket spännande nytt forskningsområde som kommer att fortsätta att bekräfta Skriftens sanning.

Implikationer av Babels torn

Förutom sanningen om den intelligenta forntida människan, kräver den bibliska berättelsen sanningen om staden Babel. Bibeln berättar att mänskligheten samlades:

Och de sade: "Kom, låt oss bygga oss en stad och ett torn vars topp är uppe i himlen, låt oss göra oss ett namn, så att vi inte blir spridda över hela jorden" (1 Mos 11:4).

I uppror mot Gud bildade de sin egen enade regering, en falsk religion och ett människocentrerat filosofiskt tankesystem. Något av detta spreds över hela världen av dem som skingrades från Babel.

Således återspeglas Babels egenskaper i de forntida imperierna och kulturerna över hela världen. De förvånansvärt avancerade civilisationerna uppvisar otroliga likheter. Deras religiösa sedvänjor, som hedniska offer, sol- och stjärndyrkan och hängivenhet till en falsk treenighet, har alla sina rötter i Babel. De pyramider, ziggurater och högar som byggts runt om i världen är sannolikt exempel på människoskapade berg, byggda i uppror mot Gud, precis som det som introducerades vid Babels torn.21 Det är fascinerande att studera det forntida och känna igen de inslag av biblisk sanning som fanns, liksom de perversioner som introducerades under historiens gång.

Den tidiga människans förfall

Vissa skeptiker kan fråga sig: om forntidens människor var intelligenta och byggde sådana fantastiska, högt utvecklade civilisationer, var finns de då idag? Varför finns det ett så stort segment av mänsklighetens historia som visar människor med liten förmåga eller tekniska framsteg?22

Det står tydligt skrivet i Första Moseboken att Adam och Eva inte skapades odödliga, utan "mycket goda". Deras synd mot Gud satte ett abrupt stopp för detta oskyldiga tillstånd, vilket i slutändan ledde till döden.

När Adam syndade förbannade Gud marken vilket som påverkade hela universum, ett dödsstraff som inledde en nedåtgående spiral för hela skapelsen, inklusive människan (1 Mos 3; Rom 8). Adam och Eva började dö fysiskt (deras kroppar försämrades med åldern tills de dog), de dog andligt (de separerades från Gud), de dog mentalt (deras överlägsna intelligens och förmåga försvagades), och de dog socialt (de dolde sin nakenhet för varandra). Denna bild av historien är inte en bild av den tidiga människan som rör sig uppför en gradvis utvecklingsstege via evolution, utan av den första människan, i sitt skapade tillstånd, som gör uppror mot Gud och degenererar nedåt, "devolverar", om du så vill.

Bibeln berättar också att forntidens människor levde ovanligt länge (1 Mos 5 och 11). Fram tills dess att förbannelsens effekter blev allt allvarligare och den förväntade livslängden sjönk dramatiskt, kunde de föra vidare sin kunskap till nästa generation.

Det är sant att om man bara går tillbaka till mitten av den tidiga människans historia så finns det evidens för bristande kunskap och skicklighet (ofta när hedniska religioner började bära frukt och undertryckte sådana saker), men om man hoppar över denna period till ännu tidigare tider så är intelligensen anmärkningsvärd. I vår forskning för The Genius of Ancient Man blev det tydligt att en del av kunskapen från dessa mycket avancerade, tidiga generationer fördes vidare, även om mycket så småningom gick förlorat när tiden gick.23

Är vi inte mer intelligenta nu än vi någonsin varit?

I dag samlar vi återigen på oss stora mängder kunskap och data. Den moderna människan är stolt över detta och antar faktiskt att det är ett bevis för evolutionen. Men detta är inte sant. Det har tagit hundratals år för vår kunskap om teknik och vetenskap att nå dit den är idag.

Människans inneboende nyfikenhet, som visar sig i en ständig strävan efter utbildning, vittnar om att något gick förlorat i Eden. Människan längtar efter att veta saker och att upptäcka. Hon längtar efter intelligens. Hon längtar efter att förbättra sig själv. Detta beror på att hon försöker komma tillbaka till hur saker och ting var (och även på syndafallet och människans önskan att bli som Gud som beskrivs i Första Moseboken 3).

Även om den enorma mängd tekniska data som vi har samlat på oss verkar imponerande, avslöjar en ärlig utvärdering av vårt samhälle idag fortfarande en barbarisk omänsklighet. På senare tid har till exempel miljoner människor dödats av Hitler, Stalin, Lenin, Mao Tse-tung och andra despoter.24 Människan håller inte på att utvecklas till något bättre. Snarare bekräftar den senaste tidens händelser människans fördärvade hjärta och inte den mänskliga andens uppstigande. Vi tror att vi har nått stora tekniska höjder, men människans visdom har bara lett till en intellektuell och moralisk galenskap.

Slutsats

Kristna har inget att skämmas för när det gäller historiens tidslinje och den forntida människan. Vi behöver inte "gömma huvudet i sanden" för någon sanning som påstås vara "bevisad" av sekulär arkeologi eller vetenskap eller av någon upptäckt - tidigare, nuvarande eller framtida.

Observationsvetenskap och historia fortsätter att bekräfta, stödja och validera vår tro.

Sanningen är att människan var lysande - lysande i all den oförstörda skapelsens prakt, lysande i intellekt och fantasi, lysande i kreativitet och uppfinningsrikedom. Men med syndens och förbannelsens inträde började och fortsätter människan en nedåtgående spiral i sitt uppror. Utan hoppet om frälsning genom Herren Jesus Kristus är människan i slutändan dömd till Guds vrede. Men vi som tror på Kristus har detta hopp att vi en dag, på grund av Kristi försoningsverk, återigen kommer att bli strålande förhärligade med honom (Rom 8:16-30).

Bibeln är sann, på långt fler sätt och i långt fler detaljer än vad dagens troende ens kan föreställa sig. Underminera inte dess auktoritet. Tvivla inte på dess orubblighet. Stå fast: "Pröva allt, håll fast vid det som är gott" (1 Tessalonikerbrevet 5:21).

Don Landis
Ordförande för Jackson Hole Bible College i Jackson, Wyoming, Senior Pastor vid Community Bible Church i Jackson samt styrelseordförande i Answers in Genesis.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk