Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Kalender
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Frågor & Svar

Jakten på utomjordingar växlar upp

20 Nov 2021. Lästid: Ca 9 minuter.

Det är nu ganska precis ett år sedan som Haim Eshed, professor och numera pensionerad chef för israeliska försvarsdepartementets rymdavdelning, gjorde ett uttalande som fick global spridning. Han hävdade att israeliska och amerikanska myndigheter under många år fört en dialog med representanter för en ”galaktisk konfederation” av utomjordingar. Enligt den 88-årige Eshed har dessa slutit avtal med amerikanerna om bland annat en gemensam hemlig underjordisk bas på Mars med syfte att utforska universums djupheter. Anledningen till hemlighetsmakeriet sägs vara att mänskligheten generellt sett inte har varit redo för den här sortens nyheter. Att Eshed nu bestämt sig för att gå ut med dessa uppgifter beror enligt honom på att det akademiska landskapet har förändrats de senaste åren – ”hade jag gått ut med detta för fem år sedan hade jag blivit idiotförklarad” konstaterade han. Vita huset och israeliska myndigheter har valt att inte kommentera uppgifterna och en representant för NASA tillbakavisar tanken att det finns evidens för utomjordiskt liv, men tillägger samtidigt att en av organisationens målsättningar är att ta reda på om vi är ensamma i universum.

För att ta ett steg tillbaka så började sökandet efter utomjordiska civilisationer på allvar 1959 i och med det så kallade S.E.T.I.-projektet (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) inom ramen för den amerikanska rymdflygstyrelsen NASA. Sedan 1984 är SETI-institutet en ideell forskningsorganisation som idag sysselsätter ett hundratal forskare.

Området intresserar många, och allt fler, forskare som lekmän, lutar idag åt att det ”måste” finnas utomjordiskt intelligent liv. Den främsta anledningen är den etablerade föreställningen att liv kunnat uppstå spontant på jorden och att universum är så svindlande stort att det statistiskt sett bör ha kunnat ske på många andra planeter med liknande förutsättningar som vår jord. Redan här kan vi konstatera att hela utomjordingskonceptet vilar på förutsättningar som strider mot kemins och fysikens väletablerade naturlagar – läs mer i vårt temanummer om livets ursprung. Det borde vara skäl nog att inte ägna området någon vetenskaplig uppmärksamhet, möjligen filosofisk.

Under året som närmar sig sitt slut, 2021, har det kommit fler uppgifter som visar på att föreställningen om intelligent liv i världsrymden verkligen växlat upp till en ny nivå. I somras offentliggjorde Pentagon sin länge efterfrågade UFO-rapport (eller som det också kallas – UAP – unidentified aerial phenomena - oidentifierade fenomen i luften). I en artikel i Ny Teknik kommenteras saken lite utförligare och artikelförfattaren avslutar med den evolutionistiskt präglade reflektionen att ”om biologiskt liv utvecklats ungefär på samma sätt som här på jorden, men haft några tusen eller miljoner år till på sig? Vilken teknik kommer de – eller deras superintelligenta maskiner – att ha hunnit framställa då?”. Ett uttalande helt i linje med det som i vår tid håller på att utvecklas till någon sorts vetenskaplig konsensus.

Någon månad senare (juli 2021) skrev vetenskapssajten livescience.com om det nystartade Harvard-projektet Galileo som kommer att inrikta sig på utomjordisk rymdteknologi och UFO. Om Galileoprojektet skulle upptäcka "rigoröst validerad vetenskaplig evidens för utomjordisk teknologi” skulle det innebära en lika stor revolution i fråga om forskarnas syn på kosmos som Galileos upptäckter gjorde för hundratals år sedan, skrev en av talespersonerna för projektet i ett uttalande.

Forskare i Uppsala har i och för sig varit inne på samma spår i flera år. Det handlar om projektet Hephaistos vid institutionen för Astronomi och Rymdfysik vid Uppsala universitet. Läser man på projektets webbsida och i refererade länkar bekräftas misstanken att det numera anses helt inom ramarna för naturvetenskaplig verksamhet att kalkylera med existensen av utomjordiska intelligenser med förmåga att t.o.m. manipulera "hela galaxer”.

Det senaste bidraget till utomjordinghypoteserna kom så för ett par veckor sedan (oktober 2021) när Harvardprofessorn Avi Loeb spekulerar om att utomjordingar skapat vårt universum i ett laboratorium! Detta i den ansedda tidskriften Scientific American.

Vetenskapligt?

Som skapelsetroende möts vi ofta av argumentet att evolutionsteorin är vetenskaplig medan evolutionskritik är ovetenskaplig med motiveringen att vi evolutionskritiker för in en icke-observerbar Gud som ett främmande element i vetenskapen. Det, menar man, skulle innebära slutet på den vetenskapliga metoden - ”Vi får inte tillåta en gudomlig fot i dörrspringan” som evolutionsbiologen Richard Lewontin en gång uttryckte det.1 Med det ville Lewontin understryka att materialismen (naturalismen) är naturvetenskapens nödvändiga och omistliga grundval. Vilket givetvis är rent nonsens – den materialistiska världsåskådningen är ingen vetenskaplig slutsats, utan en vetenskaplig premiss. Och materialister som Lewontin bortser från att den absoluta majoriteten av de naturvetare som lade grunden till den moderna empiriska vetenskapen var bibeltroende kristna som bars av en övertygelse om att en rationell Gud skapat ett rationellt universum möjligt att förstå, och som samme Gud dessutom ville att vi skulle utforska för att hans storhet skulle bli än mer uppenbar. Det kan väl tilläggas att utomjordingar i varje fall hittills inte är observerbara, så det argumentet är lika ohållbart som de övriga så kallade "demarkationskriterier” som tagits fram med avsikten att utestänga bibeltroende forskare från den vetenskapliga arenan (du har väl inte missat föredragen vid Genesis senaste årskonferens som tangerar det här området?).

Ett bibliskt förhållningssätt

Hur ska då vi som bibeltroende kristna ställa oss till de senaste årens uppflammande intresse för civilisationer därute i världsrymden?

Först och främst ska vi vara medvetna om att det här handlar om någonting långt mer än ”objektiv” naturvetenskap. Det har alltid funnits en mycket stark religiös underton bakom sökandet efter utomjordingar och utomjordiska intelligenser. Det är ett tecken i tiden att mänskligheten vänder sina blickar uppåt för att hitta en ”frälsare” i form av högt utvecklade levande rymdvarelser som ser oss och våra förehavanden och de miljöproblem och sociala problem som vi förorsakat på grund av att vi till skillnad från dem ännu inte hunnit utvecklas i tillräckligt hög grad. Det är vår kallelse som kristna att berätta för vår omgivning att vår och jordens räddning inte är någon superutvecklad ledare för utomjordingar, utan Guds egen Son, Jesus Kristus!

(Inom parentes sagt: På 60-talet när jag själv var en andlig sökare fann jag själv hopp i UFO-logins religiösa föreställningar. Då var det en marginell och udda rörelse som man log åt – idag sysselsätter det som vi sett akademiker och politiker på högsta nivå. Gud såg uppenbarligen uppriktigheten i mitt sökande efter en frälsare och ledde mig via UFO-login vidare till Bibeln och personen Jesus med en välplacerad klasskamrat på gymnasiet som ledsagare).

För det andra kan vi konstatera att evolutionsteorin är en grundsten i UFO-login. De superintelligenta rymdvarelserna förutsätts ha utvecklats genom samma sorts biologiska evolution som anses ha skett här på jorden. Man kan tycka att det är aningen ironiskt att det anses okontroversiellt att lägga fram hypoteser om existensen av så mäktiga och intelligenta varelser att de förmår förändra galaxer eller rentav skapa vårt universum, men att det samtidigt är totalt uteslutet att ens nämna Bibelns Gud i sammanhanget. Men förklaringen är enkel – utomjordingarna är evolverade varelser och det gör dem vetenskapligt rumsrena, till skillnad från de teorier som formuleras av Intelligent Design-förespråkare och bibeltroende kreationister. Som Genesisläsare känner du säkert till att biologisk evolution vilar på en rad felaktiga premisser2 och den mest rationella slutsatsen borde vara att i stället satsa motsvarande forskningsmedel på områden som gynnar mänskligheten och vår gemensamma miljö.

För det tredje - objektivt sett är det givetvis helt relevant fråga att ställa sig att om vetenskapliga metoder (åtminstone i princip) skulle kunna påvisa existensen av en utomjordisk (och icke-mänsklig) intelligens i en avlägsen galax, varför skulle man inte med hjälp av metoder för att upptäcka design kunna fastslå att en icke-mänsklig intelligens varit verksam långt tillbaka i tiden och åstadkommit den specificerade komplexiteten i den levande cellen? Varför allt besvär med att söka av världsrymden med olika sorters teleskop för att försöka hitta spår av intelligent aktivitet när evidensen finns där mitt framför ögonen – varje cell i våra kroppar och alla andra levande varelser innehåller gigabytes av sofistikerad mjukvara i form av djupt meningsfull kodad information på en rad olika nivåer (se vårt temanummer om Livets Information). Ett sanningssökande människa med ett öppet sinne bör rimligen erkänna universums Skapare åtminstone som en tänkbar orsak till världen och livets mångfald. Men den stora massan gör det dessvärre inte. Jesus konstaterade att vägen till livet är smal och att det är få som finner den (Matt 7:14).

För det fjärde: Bibeln är tyst när det gäller frågan om liv på andra planeter. En del kristna tänker att Gud väl kunde ha skapat liv på andra planeter precis som här på jorden. Och visst kunde han det – för honom är allting möjligt. Men frågan är om han gjorde det. I så fall har han valt att inte säga ett knyst om den saken i sitt Ord. Bibelns första kapitel ger anledning att misstänka att så inte är fallet eftersom Gud där uppenbarade för Mose att han skapade jorden den första av skapelsedagarna, före universums alla andra planeter och stjärnor den fjärde dagen och med människan som kronan på verket den sjätte och sista skapelsedagen.

Vad som också framgår tydligt av Bibeln är att det finns en värld av andevarelser i form av änglar och demoner som kan manifestera sig på högst konkreta sätt för oss människor – en i vanliga fall osynlig värld av både heliga och fallna varelser där de sistnämnda gör allt för att förvilla människor, Guds avbilder. Bibeln är också tydlig med att förvillelsen kommer att intensifieras i den sista tiden med den lömska avsikten att också de som tror på Jesus ska bli bedragna. Här behöver vi som kristna därför vara på vår vakt och påminna oss om att området med utomjordingar – hur fascinerande det än må verka – förmodligen är demoniskt inspirerat och därför någonting som vi bör undvika att fascineras alltför mycket av. En del av UFO-manifestationerna liksom ”vittnesbörden” om bortföranden (på engelska abductions) av människor till rymdfarkoster, som är vanligt förekommande inom UFO-login, kan mycket väl handla om demoniska manifestationer.

I samband med det här sista vill jag slutligen delge en liten personlig eskatologisk reflektion: Jesus kommer snart. Det är särskilt relevant för oss som inte anammat en världsbild som innefattar tidsrymder i termer av tiotals miljarder år. Om de kristna har rätt som tolkar ett antal bibelställen till stöd för att det kommer att ske ett uppryckande av de troende innan den sista tidens vedermöda, så skulle vår tids uppblossande intresse och accepterande av utomjordingar kunna utgöra ett embryo till en officiell bortförklaring av det som en dag kommer att äga rum. Den dagen kommer många kvarlämnade säkerligen att fråga sig: ”Vart tog alla dessa människor, mestadels reaktionära religiösa fanatiker, egentligen vägen?”. Är det långsökt att tänka sig att det officiella svaret på den frågan skulle kunna bli: ”Utomjordingar har hjälpt oss genom att föra bort alla personer som utgjorde hinder för en positiv framtida utveckling av vår planet” ? Ironiernas ironi i så fall, med tanke på vad Jesus säger om samhällets utveckling i avslutningen av den här tidsåldern i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. Om berättelser om bortföranden visar sig bli allt vanligare framgent skulle det kunna vara en fingervisning om att min aningen spekulativa reflektion skulle vara värd att fundera vidare på.

PS!

Vill du läsa mer i det här ämnet ur ett bibliskt perspektiv så har CMI (Creation Ministries International) ett digert artikel- och mediaarkiv som behandlar frågorna.

DS!

Göran Schmidt
Civ.ing. (KE), biolog, lärare, skolledare, numera föreläsare och ordförande i Genesis.
Kategorier: #UFO, #Utomjordingar
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk