Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Kalender
Splash slide linking to page: Frågor & Svar

Vetenskapens bibliska rötter

27 Jul 2023. Lästid: Ca 10 minuter.

En kristen världsbild, och i synnerhet en klar förståelse av Skriften och Adams fall, var avgörande för framväxten av modern vetenskap.

Sir Isaac Newton (1643–1727).
Porträtt av Godfrey Kneller, Wikipedia.org

Många hängivna ateister [1] och deras kompromissande allierade inom kyrkan hävdar att biblisk tro och vetenskap är dödsfiender. Dock hävdar vetenskapshistoriker, även icke-kristna stådana, att modern vetenskap blommade upp först under en kristen världsbild, medan den var dödfödd i andra kulturer såsom det antika Grekland, Kina och Arabien. Den historiska grunden för modern vetenskap var beroende av antagandet att universum skapades av en rationell Skapare. Ett ordnat universum är bara meningsfullt om det skapats av en ordnad Skapare (jfr 1 Kor 14:33). Till exempel sade evolutionsantropologen och vetenskapsskribenten Loren Eiseley:

"Filosofin bakom experimentell vetenskap ... började sina upptäckter och använde sina metoder i tron, inte i vetskapen, att den handlade om ett rationellt universum som kontrollerades av en skapare som inte handlade efter infall eller fingrade i de krafter som han satt i drift... Det är verkligen en av historiens märkliga paradoxer att vetenskapen, som yrkesmässigt inte har mycket med tro att göra, har sitt ursprung att tacka en troshandling att universum kan tolkas rationellt, och att vetenskapen idag stöds av det antagandet ." [2]

Men om ateism eller polyteism är sant, så finns det inget sätt att från dessa trossystem dra slutsatsen att universum är (eller borde vara) ordnat.

Dessutom ger 1 Mosebok 1:28 oss tillåtelse att undersöka skapelsen, till skillnad från till exempel animism eller panteism som lär oss att själva skapelsen är gudomlig. Och eftersom Gud är suverän var han fri att skapa som han ville. Så, där Bibeln är tyst, är det enda sättet att ta reda på hur hans skapelse fungerar att experimentera snarare än att förlita sig på människoskapade filosofier, som de gamla grekerna gjorde. Med andra ord är det inte konstigt att sociologen och författaren Rodney Stark bekräftade:

”Vetenskapen var inte ett verk av västerländska sekularister eller ens deister; det var helt och hållet ett verk av fromma troende på en aktiv, medveten, skapanr-Gud.” [3]

Vidare kräver vetenskapen att vi kan tänka rationellt, och att resultaten ska rapporteras ärligt. Fler läror som finns i Bibeln men inte följer av evolutionism. [4]

Vetenskapen under medeltiden

Medan denna period har brukat kallas "den mörka medeltiden", inser ansvarskännande historiker att det var långt ifrån mörkt. Snarare var det en period av stora vetenskapliga framsteg, som härrörde från de logiska tankemönstren hos kyrkans medeltida skolastiska filosofer, och den omfattande uppfinningsrikedom och mekaniska uppfinningsrikedom som utvecklades i klostren. Inte konstigt att denna period såg utvecklingen av vatten- och vindkraft, glasögon, magnifik arkitektur, masugnen och stigbygeln. [5]

Ett enormt framsteg i fysisk förståelse var 1300-talets logiker John Buridans utveckling av begreppet impuls, i huvudsak samma som det moderna begreppet momentum. Tidigare hävdade Aristoteles anhängare att ett rörligt föremål krävde en kraft för att hålla det i rörelse, men Buridan föreslog:

"... efter att ha lämnat kastarens arm, skulle projektilen förflyttas av en impuls som den gavs av kastaren och skulle fortsätta att flyttas så länge impulsen förblev starkare än motståndet, och skulle vara av oändlig varaktighet om den inte förminskas och korrumperas av en motsatt kraft som motsätter sig den eller av något som skjuter den mot en motsatt rörelse."

Det här är en föregångare till Isaac Newtons första rörelselag.

Så det är inte förvånande att James Hannam, som nyligen erhöll en doktorsexemen i vetenskapshistoria från Cambridgeuniversitetet i Storbritannien, påpekade:

”Under medeltiden stödde den katolska kyrkan aktivt en hel del vetenskap, som den också höll kontroll över när spekulationerna kunde inkräkta på teologin. Dessutom och i motsats till vad folk tror, stödde kyrkan aldrig idén att jorden var platt, förbjöd aldrig mänsklig dissektion, förbjöd aldrig noll och brände definitivt aldrig någon på bål för vetenskapliga idéer."

– Trots folkopinionen, journalistisk kliché och felinformerade historiker har nyare forskning visat att medeltiden var en period av enorma framsteg inom vetenskap, teknik och kultur. Kompassen, papperet, trycket, stigbyglarna och krutet dök upp i Västeuropa mellan 500 e.Kr. och 1500 e.Kr..” [6]

Vetenskapligt hopp efter reformationen

Medan Europa på medeltiden hade en judeo-kristen världsbild, krävdes reformationen för att återställa specifik biblisk auktoritet. Med detta kom återhämtningen av en enkel eller historisk grammatisk förståelse av Bibeln, återställande av förståelsen hos Nya testamentets författare och de flesta tidiga kyrkofäderna. Detta visade sig ha en enormt positiv inverkan på utvecklingen av modern vetenskap. Detta strider så kraftigt mot vanlig (miss)förståelse, men det är väl dokumenterat av Peter Harrison, då professor i historia och filosofi vid Bond University i Queensland, Australien (och en gång Andreas Idreos professor i vetenskap och religion vid University of Oxford):

"Det är allmänt antaget att när individer i den tidiga moderna perioden började se på världen på ett annat sätt, kunde de inte längre tro på vad de läser i Bibeln. I den här boken ska jag föreslå att det omvända är fallet: att när människor på 1500-talet började läsa Bibeln på ett annat sätt, fann de sig tvingade att överge traditionella föreställningar om världen.” [7]

Som Professor Harrison föröklarar:

”Hur konstigt det än kan tyckas spelade Bibeln en positiv roll i vetenskapens utveckling. …

Hade det inte varit för uppkomsten av den bokstavliga tolkningen av Bibeln och den efterföljande tillägnandet av bibliska berättelser av tidiga moderna vetenskapsmän, kanske modern vetenskap inte alls har uppstått. Sammanfattningsvis har Bibeln och dess bokstavliga tolkning spelat en avgörande roll i utvecklingen av västerländsk vetenskap.” [8]

Stephen Snobelen, biträdande professor i vetenskaps- och teknikhistoria, University of King's College, Halifax, Kanada, skriver på liknande sätt och förklarar också den något missvisande termen "bokstavlig tolkning":

"Här är en sista paradox. Nyligen genomförda arbeten om tidig modern vetenskap har visat ett direkt (och positivt) samband mellan uppkomsten av den hebreiska, bokstavliga exegesen av Bibeln i den protestantiska reformationen, och uppkomsten av den empiriska metoden i modern vetenskap. Jag syftar inte på träliteralism, utan den sofistikerade bokstavshistoriska hermeneutik som Martin Luther och andra (inklusive Newton) förespråkade.” [9]

Och professor Snobelen förklarar anledningen: forskare började studera naturen på samma sätt som de studerade Bibeln. d.v.s. precis som de studerade vad Bibeln verkligen sa, snarare än att påtvinga den externa filosofier och traditioner, studerade de likaså hur naturen verkligen fungerade, snarare än att acceptera filosofiska idéer om hur den borde fungera (utvidga deras allegoriserande läsningar av Skriften till den naturliga världen [8]).

”Det var delvis när denna metod överfördes till vetenskapen, när naturstudenter gick vidare från att studera naturen som symboler, allegorier och metaforer till att direkt observera naturen på ett induktivt och empiriskt sätt, som modern vetenskap föddes. I detta spelade Newton också en central roll. Hur konstigt det än låter, kommer vetenskapen för alltid att stå i skuld för millenarianer och bibliska bokstavstrogna.” [9]

Tron på Adams fall: hur det inspirerade vetenskapen

Francis Bacon (1561–1626)
Bild: Wikipedia.org

Prof. Harrison har forskat på en annan vanligen förbisedd faktor i vetenskapens utveckling: tron på ett bokstavligt fall av en bokstavlig första människa Adam. Dessa grundare av den moderna vetenskapen, inklusive Francis Bacon, resonerade att syndafallet inte bara förstörde människans oskuld, utan också kraftigt försämrade hennes kunskap. Det första problemet åtgärdades av den oskyldige Siste Adam, Jesus Kristus – Hans offer gjorde det möjligt att tillräkna (kreditera) vår synd på honom (Jesaja 53:6), och hans fullkomliga liv gjorde det möjligt att tillräkna hans rättfärdighet till de som trodde på honom (2 Korintierbrevet 5:21). Men när det gäller att återställa vad de trodde var Adams encyklopediska kunskap, vände de sig till vetenskapen. Harrison förklarar:

"Nya [sic] bokstavliga läsningar av skapelseberättelserna i Första Moseboken gav 1600-talets tänkare kraftfulla motiverande bilder för att bedriva naturvetenskap.

”Adam ansågs ha ägt fullkomlig kunskap om alla vetenskaper, en kunskap som gick förlorad för eftervärlden när han föll från nåden och fördrevs från Edens lustgård. Målet för 1600-talsforskare som Francis Bacon och hans efterträdare i Royal Society of London var att återta den första människans vetenskapliga kunskap. Sannerligen, för dessa individer var hela det vetenskapliga företaget en integrerad del av ett förlösande företag som tillsammans med den kristna religionen skulle hjälpa till att återställa den ursprungliga rasen till dess ursprungliga perfektion. Den bibliska skapelseskildringen försåg således dessa vetenskapsmän med en viktig motivationskälla, och i en tid som fortfarande var grundligt engagerad i traditionell kristendom skulle den nya vetenskapen få social legitimitet på grund av dessa religiösa sammanslutningar.” [8]

"För många förkämpar för den nya lärdomen på 1600-talet var den encyklopediska kunskapen om Adam det riktmärke mot vilket deras egna strävanden mättes. …

"Det experimentella tillvägagångssättet, ska jag hävda, var djupt tacksamt till augustinska åsikter om begränsningarna av mänsklig kunskap i syndafallets kölvatten, och därför kan induktiv experimentalism också göra anspråk på ett barnsligt förhållande till augustinianismens tradition." [10]

Invändning

Vissa hängivna ateister medger att vetenskapen i själva verket var ett barn av kristendomen, men hävdar att det nu är dags att vetenskapen växer upp och klipper av navelsträngen. Men ingen mindre än Storbritanniens tidigare premiärminister Margaret Thatcher svarade på den typen av påstående:

”Jag tänker tillbaka på många diskussioner i mitt tidiga liv när vi alla var överens om att, om man försöker ta frukterna av kristendomen utan dess rötter, kommer frukterna att vissna. Och de kommer inte igen om du inte vårdar rötterna."

”Men vi får inte bekänna oss till den kristna tron och gå till kyrkan bara för att vi vill ha sociala reformer och förmåner eller en bättre uppförandestandard; utan eftersom vi accepterar livets helighet, kommer ansvaret som följer med friheten och Kristi högsta offer så väl uttryckt i lovsången:

"'När jag betraktar det underbara korset, på vilket ärans furste dog, räknar jag min rikaste vinst som förlust, och utgjuter förakt över all min stolthet." [11]

Sammanfattning

 • Hängivna ateister förringar ofta Bibeln, särskilt dess skapelseberättelse. Dock …
 • Vetenskapen kräver vissa förutsättningar för att överhuvudtaget fungera, och dessa finns i Bibeln.
 • Europa under medeltiden, med sin allmänt kristna världsbild, gjorde stora framsteg inom vetenskap och teknik.
 • Reformationen, med sin betoning på Skriftens auktoritet och en historisk-grammatisk förståelse, ledde till ett stort steg framåt inom vetenskapen då sådana metoder fördes över till studiet av naturen.
 • Tron på en bokstavlig första människa Adam och hans syndafall inspirerade vetenskapen som ett sätt att återupptäcka kunskapen som Adam hade före syndafallet.
 • Det är meningslöst att förvänta sig fortsatta frukter av det vetenskapliga företaget samtidigt som man undergräver rötterna i biblisk kristendom.

Referenser

 1. Den ledande misoteisten Richard Dawkins kallar ofta den teistiska religionen för ett "sinnevirus", vilket skulle göra det till en sorts sjukdom eller patologi, och föräldrar som lär ut det till sina barn, enligt Dawkins synsätt, utövar förmodligen psykisk barnmisshandel. Men de sorters kriterier Dawkins tillämpar får en att undra om hans egen fanatiska antiteism i sig skulle kunna vara en mental patologi – alltså "ateopat".
 2. Eiseley, L., Darwin’s Century: Evolution and the Men who Discovered It, Doubleday, Anchor, New York, 1961. .
 3. Stark, R., For the Glory of God: How monotheism led to reformations, science, witch-hunts and the end of slavery, Princeton University Press, 2003; se även review by Williams A., The biblical origins of science, Journal of Creation 18(2):49–52, 2004; creation.com/stark. .
 4. Sarfati, J., Why does science work at all? Creation 31(3):12–14, 2009. .
 5. Carroll, V., and Shiflett, D., Christianity on Trial: Arguments Against Anti-Religious Bigotry, ch. 3, Encounter Books, 2001; se review by Hardaway, B. and Sarfati, J., Countering Christophobia, Journal of Creation 18(3):28–30, 2004; creation.com/trial. .
 6. Se Hannam, J., God’s Philosophers: How the Medieval World Laid the Foundations of Modern Science, 2007; jameshannam.com/Godsphilosophers.pdf. .
 7. Harrison, P., The Bible, Protestantism and the rise of natural science, Cambridge University Press, 2001; se review by Weinberger, L., Reading the Bible and understanding nature, J. Creation 23(3):21–24, 2009 (in press). .
 8. Harrison, P., The Bible and the rise of science, Australasian Science 23(3):14–15, 2002. .
 9. Snobelen, S., Isaac Newton and Apocalypse Now: a response to Tom Harpur’s “Newton’s strange bedfellows”; A longer version of the letter published in the Toronto Star, 26 February 2004; isaacnewton.ca/media/Reply_to_Tom_Harpur-Feb_26.pdf. .
 10. Harrison, P., The Fall of Man and the Foundations of Science, Cambridge University Press, 2007, introduction. .
 11. Thatcher, M., Christianity and Wealth, Speech to the Church of Scotland General Assembly, 21 May 1988. .

Mer läsning

Se även vårt nummer av Magasinet Genesis om "Vetenskapens på Bibelns grund", 2023/1

Jonathan Sarfati
PhD i fysikalisk kemi. Schackmästare. Creation Ministries International, Australien. Författare av ett flertal skapelseböcker.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Språk
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19