Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Frågor & Svar
Splash slide linking to page: Kalender
Splash slide linking to page: Video

Evolutionskritik i skolan? Vad säger politikerna?

7 Mar 2021. Lästid: Ca 6 minuter.

Är det tillåtet för en biologilärare att problematisera evolutionsteorin under lektionstid? Det är en viktig och intressant fråga som många i den akademiska världen, påhejade av sekulärhumanister som Christer Sturmark, skulle svara blankt nej på. ”Evolutionen är mer än en teori”, skulle de säga, ”ett bevisat faktum som att jorden är rund och kretsar kring solen”. Naturvetenskaplig evolutionskritik på en biologilektion är i deras polemik en lika absurd idé som att fysikläraren skulle undervisa i astrologi eller kemiläraren i alkemi.

Men här blandar man äpplen och päron. Vi har på andra ställen i detta och tidigare nummer av Genesis motiverat varför den naturvetenskapliga evolutionskritiken är berättigad och vari den består. Att placera evolutionskritiken i samma fålla som nyandligt flum eller idéer om att jorden är platt bygger antingen på ren okunskap eller är en tom retorik i syfte att inte behöva ta itu med de svåra och känsliga frågorna. Och i sekulärhumanisternas fall handlar det om att torgföra ateismen som ideologi.

Detta förhållande, tillsammans med oklara formuleringar i läroplanerna, utgör bakgrunden till att vi på Genesisredaktionen formulerade två frågor som vi sedan skickade till Statens skolverk och till samtliga riksdagspartiers kanslier i mitten av juni månad (13/6).

Skolverket och tre av riksdagspartierna (S, KD och MP) återkopplade. Övriga (C, L, M, SD och V) valde, trots flera påminnelser, att inte svara.

Efter att ha påmint om läroplanens formuleringar om ”naturvetenskapens världsbild”, ”naturvetenskapligt perspektiv” och ”evolutionsteorin som grund” samt gett exempel på ett antal obesvarade vetenskapliga frågor som illustrerar de hypotetiska inslagen i evolutionsteorin (t ex de beträffande livets uppkomst ur enkla kemikalier, uppkomsten av biologisk information och det mänskliga medvetandet) ställde vi följande två frågor:

 1. Anser ni att läroplanernas formu­­lering ”med evolutionsteorin som grund” ute­sluter att eleverna informeras om veten skaplig evidens som problematiserar evo lutions-teorin inom ramen för biologiämnet?
  a) Ja Om ja – varför?
  b) Nej Om nej – varför inte?
 2. Anser ni att vetenskaplig evidens som problematiserar evolutionsteorin ska presenteras eleverna inom ramen för religionsämnet?
  a) Ja Om ja – varför?
  b) Nej Om nej – varför?

Skolverkets svar

Skolverkets upplysningstjänst återkopplade ganska omgående. Man avböjde att besvara våra frågor med hänvisning till att man inte kan ”hjälpa till att tolka och tillämpa kurs-/ ämnesplaner eller definiera begrepp som nämns i dessa ... I den mån Skolverket har tolkat innehållet i kurs- och ämnesplanerna är det i form av det kommentarmaterial som finns i anslutning till kurs- och ämnesplanerna. Någon ytterligare tolkning lämnar vi alltså inte.”

Skolverket överlämnar i stället ansvaret till den enskilde läraren att göra bedömningen av vad som ska behandlas i undervisningen: ”...detta är lärares uppgift inom det professionella friutrymmet som läraren har.”

Så här svarade politikerna

Socialdemokraterna svarade att läroplanernas formulering ”med evolutionsteorin som grund” inte utesluter att eleverna informeras om vetenskaplig evidens som problematiserar evolutionsteorin inom ramen för biologiämnet. Man motiverar det med att ”Skolan ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Eventuell vetenskaplig evidens som problematiserar olika teorier kan vara en del av undervisningen, men är ytterst vara upp till lärarens professionella bedömning.” Man avstår från att svara ”ja” eller ”nej” med avseende på religionsämnet. Man förutsätter att undervisningen följer skollag och läroplan och litar på lärarens professionalitet när det gäller själva undervisningen.

Miljöpartiet valde att avstå från att svara på frågorna så som vi formulerat dem, men är ändå tydliga med att skolans undervisning ska återspegla forskningen på ett objektivt och sakligt sätt, i synnerhet inom områden där det råder delade meningar bland forskare. Partiet hänvisar till en SVT-intervju från 8 nov 2006 med Ragnar Eliasson, kanslichef på Skolverket. Eliasson poängterade där att det är evolutionsteorin och inte Intelligent-Design-teorin som ska vara grund för skolans (biologi)undervisning. Svaret i dess helhet löd: ”Vi anser att all undervisning i den svenska skolan ska vara evidensbaserad. Ibland finns det dock inom forskningen olika åsikter om vissa ämnen och då är det skolans uppgift att redovisa konflikterna utan att ta ställning för varken den ena eller den andra sidan. Det är dock inte ett politiskt partis uppgift att bestämma exakt vilken form av fakta som ska tas upp på detaljnivå och därför kan vi inte specifikt svara på frågorna. Skolverket får själva, tillsammans med huvudmännen bestämma detaljerna i ämnesundervisningen medan vi i politiken ger generella riktlinjer att förhålla sig till. I just den frågan ni tar upp har Skolverket också uttalat sig tidigare: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/skolverket-darwins-lara-galler "

Kristdemokraterna svarade, att läroplanens skrivningar inte hindrar en prövning av evolutionsteorin på vetenskaplig grund inom ramen för de naturvetenskapliga ämnena: Med avseende på biologiämne svarade man: ”Naturvetenskapliga ämnen bygger på empiri och vetenskap och ska därför kunna prövas mot nya hypoteser”. Vad gäller religionsämnet: ”I motsats till naturvetenskapliga ämnen så undervisas eleverna i religionsämnet inte främst på naturvetenskaplig grund. Religionsämnet är viktigt för allmänbildning och förståelse för olika människors trosuppfattning, traditioner och kultur.”

Genesis kommentar

Det är tveksamt om Skolverket verkligen är fullt så neutrala som de själva upplever, eller åtminstone säger sig vara. Som vi sett i artikeln ”Skolverket och världsbilden” (sidan 10) är det ingen tvekan om att man utöver kommentarmaterialet, via sin utvecklingsavdelning, faktiskt gör, eller tycks förorda, ”ytterligare tolkning”. Nämligen till förmån för en naturalistisk världsåskådning och en liberaliserad teologi.

Som Göran Schmidt konstaterade i artikeln ”Skolverket och världsbilden” kräver ingen att Skolverket måste ansvara för varje åsikt som presenteras på dess webbsida, men man är definitivt ansvarig för urvalet av dem. Här återstår en del att göra.

Givetvis är det beklagligt att inte fler av de politiska partierna valde att besvara våra frågor. Även om det kan vara en förmildrande omständighet att man hade mycket förberedelser inför den stundande Almedalsveckan, så handlar det, som allting annat, om prioriteringar. En eloge därför till de partier som tog sig tid att svara.

Bortsett från detta är det tillfredsställande att två regeringspartier och ett oppositionsparti tydligt deklarerar att man i realiteten delar Genesis uppfattning att Sveriges elever ska få ta del även av evolutionskritiska argument i sin naturvetenskapliga utbildning!

Vi är eniga med dem om att undervisningen ska vara evidensbaserad och att det ligger i naturvetenskapens natur att teorier prövas. Det ska tydligt framgå vad som är fakta och vad som är hypotetiskt och spekulativt inom vetenskapen, fakta ska läras som fakta medan hypoteser och spekulationer ska diskuteras, helt i enlighet med Skolverkets uppfattning.

"Det är skillnad på att diskutera en fråga eller ett fenomen och att undervisa om fakta"

som verkets kanslichef Ragnar Eliasson i utryckte saken i SVT-artikeln som Miljöpartiet refererade till. Vi håller med i sak [1]. Men att i fysik- eller biologiundervisningen hänvisa till att intelligenta orsaker bättre kan förklara många naturliga fenomen än slumpmässiga och planlösa naturliga processer är inte liktydigt med att undervisa om Intelligent Design eller kreationism. Dessa kan och bör vara diskussionsämnen inom ramen för religions- och filosofiämnena, inte i de naturvetenskapliga ämnena. Föreningen Genesis har inte som mål att skolans evolutionsundervisning ska ersättas, vi vill i stället att den ska bli sakligare och mer allsidig och att den ska problematiseras så att den bättre speglar dagens kunskapsläge inom naturvetenskaperna. Det ska tydligt framgå av undervisningen att en Gudomlig design är ett reellt alternativ till planlösa, naturalistiska processer i enlighet med vad många forskare anser (se artikeln ”Gott om Darwinkritiska forskare”)”

Vi delar också politikernas uppfattning att professionella lärare skall ha mandat att bedöma vad som är vetenskapligt och beprövad erfarenhet. Utmaningen är att detta förutsätter en lärarkår med kunskap om vetenskaplig evolutionskritik som går långt utöver den nidbild som ofta florerar, annars är risken överhängande att detta kan leda till godtycke och en undervisning som inte blir likvärdig för alla elever.

Evolutionskritik måste just därför aktualiseras, både i lärarutbildningen och i lärarnas fortbildning. Föreningen Genesis står till förfogande som en resurs även i de sammanhangen.

Vi får säkert anledning att återkomma i ärendet.

Not

 1. Man kan givetvis tolka Eliassons formulering som att han anser att evolutionsteorin i dess helhet utgör ”fakta” som av den anledningen inte ska få diskuteras i de naturvetenskapliga ämnena. Ett sådant eventellt missförstånd påverkar emellertid inte sakfrågan.
Redaktionen

Tidigare publicerad i: Genesis 2018/3

Denna artikel är tidigare publicerat i magasinet Genesis 2018/3, med temat "Skolan och skapelsen".

PrenumereraFler nummer
Kategorier: #Samhälle, #Skolan
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk