Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Kalender
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Frågor & Svar

Sammanfattning av Werner Gitts föredrag vid årskonferensen

7 Nov 2020. Lästid: Ca 4 minuter.

För dig som inte var med och som heller inte hunnit titta på Werner Gitts båda föredrag kommer här en resumé av vad de handlade om:

1. "Livets ursprung ur informationsperspektiv"

Allra först konstaterade Werner att naturvetenskapen har två viktiga uppgifter – dels att söka efter, och förbättra vår kunskap om naturens lagar, och dels att avslöja och undanröja felaktigheter i vår förståelse av världen. Efter att ha ägnat en stund åt gemensamma egenskaper för naturens lagar konstaterar Werner att levande varelser karakteriseras av de tre nivåerna materia, information och liv. Materien är den understa nivån, och materiens lagar är tämligen väl kända. Informationens lagar är de som Werner ägnat 30 år av sitt liv till att utforska; de lagarna är förhållandevis nya. Och livets lagar är i allt väsentligt fortfarande okända; det enda man kan säga idag är att de bygger på de två lägre nivåerna.

Werner konstaterade det anmärkningsvärda i att alla fysikens storheter går att formulera med hjälp av sju grundläggande SI-storheter, däribland tex massa, tid och temperatur.

Huvuddelen av föredraget ägnas åt information som fenomen och system som bygger på information. Efter ett antal exempel på genetisk programmering från den levande världen presenterar Werner så sin definition av information, bestående av de fem nivåerna statistik, syntax, semantik, pragmatik och apobetik - som alla erfordras för att det ska gå att på ett vetenskapligt sätt avgöra om en företeelse innehåller information eller inte. Därefter presenteras ett antal grundsatser om information som bygger på denna definition, däribland att information är en icke-materiell, fundamental storhet som endast kan uppstå genom en intelligent sändare.

Definitionen och grundsatserna tillämpas sedan på levande system, och slutsatserna är att informationens naturlagar, som ännu aldrig kunnat vederläggas, i praktiken har motbevisat den vetenskapliga materialismens antaganden och den kemiska och biologiska evolutionens teorier, och samtidigt bekräftat existensen av en evig, allvetande och allsmäktig Upphovsman – Gud.

Werner slutar med konstaterandet att den som inte håller med bär på bevisbördan att falsifiera dessa informationens grundsatser genom att bevisa att information i åtminstone ett enda fall kan visas uppstå ur fullständigt materiella processer.

2. "Hur välkonstruerad var Noas ark?"

Werner Gitt inleder föredraget med att gå igenom ett antal sätt på vilka det fartyg Noa byggde var unikt i världshistorien. Han lägger sedan fast två viktiga allmängiltiga principer som sedan speciellt tillämpas på byggnationen av arken: För det första principen att Gud ger människor uppdrag som vi förmår utföra. När vi inte räcker till gör Gud resten. För det andra principen att en ekonomisk hushållning är från Gud – man ska inte slösa med jordens resurser, utan förvalta dem väl. Med dessa två principer i bakhuvudet ta sig Werner nu an frågan om arkens dimensioner. Han ställer frågan öppet: Är de proportioner på Noas ark som Bibeln anger godtyckligt valda eller kan man ana underliggande ingenjörsmässiga principer? Werner Gitt bestämmer sig för att undersöka saken med hjälp av matematik, erfarenheter från skeppsbyggnad och datorer.

Först utför Werner en beräkning på den ur materialekonomisk synpunkt optimala ark-konstruktionen. Tack vare de två mellandäcken blir det inte den kubform (tärning-) som man annars kunde ha förväntat sig, utan en långsmal ark som var dubbelt så hög som bred. En sådan ark skulle emellertid bli instabil på grund av en alltför hög tyngdpunkt och skulle kapsejsa när den mötte vågorna från sidan. Werner formulerar ett matematiskt uttryck för materialåtgången som funktion av bredd/höjdförhållandet (som en matematiker skulle uttrycka saken).

Sedan tar Werner fram ett matematiskt uttryck för hur flytstabiliteten beror av bredd/höjdförhållandet. Han kommer fram till att den mest sjösäkra arkkonstruktionen skulle vara en mycket platt ark, men konstaterar att en sådan skulle erfordra mycket stora materialmängder.

En optimalt konstruerad ark skulle representeras av en ark som kombinerade de båda villkoren att vara både maximalt sjösäker och kräva så lite byggnadsmaterial som möjligt. Werner bildar nu ett matematiskt uttryck för denna kombination genom att multiplicera de båda matematiska uttrycken med varandra och programmerar sedan en dator för att hitta det optimala bredd/höjdförhållandet.

Resultatet: ett bredd/höjdförhållande på 1,67. Bibeln anger ett förhållande på 50 alnar / 30 alnar ≈ 1,67!

Werner konstaterar att Noa knappast hade tillgång till vår tids skeppsbyggnadskunskaper och inte heller programmeringskonst och datorer. Noa och de runt omkring honom gjorde allt de förmådde och Gud gav honom ritningarna. Gud som är Ingenjörernas ingenjör.

Han avslutar föredraget med att jämföra Bibelns ark med den ark som beskrivs i det så kallade Gilgamesh-eposet, som somliga bibelforskare anser vara källan till Bibelns berättelse om syndafloden. Där hade arken formen av en kub med sex däck. Den vore varken materialekonomisk eller flytstabil. Det, menar Werner, visar tydligt att det är Bibelns grundtext som är originaldokumentet och Gilgamesh-eposet som är kopian, och inte tvärtom. Kort sagt – vår Bibel är trovärdig även i detta avseende.

Det kan tilläggas att Werner ännu inte har utfört beräkningar på arkens optimala längd/breddförhållande. Förhoppningsvis kommer han att återkomma med den vid ett senare tillfälle!

Göran Schmidt
Civ.ing. (KE), biolog, lärare, skolledare, numera föreläsare och ordförande i Genesis.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk