Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Kalender
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Frågor & Svar

Bildkälla: Wikimedia Commons. Licens: Public domain.

Om kor och människor

10 Apr 2021. Lästid: Ca 8 minuter.

Hyckleri och fullständigt absurt beteende på andra sidan jordklotet

Det senaste året har Nya Zeeland upplevt ett antal tvingande nedstängningar på grund av Covid-19. Trots dessa motgångar har vår regerings åtgärder mot sjukdomen gett internationellt eko som ett exempel på effektiv pandemihantering.1

Vissa länder prioriterade, åtminstone inledningsvis, sina ekonomier framför hälsosituationen, men Nya Zeeland valde en annan väg. Redan från början satte regeringen som mål att eliminera samhällsspridningen av viruset. Man fokuserade på att rädda människoliv utan hänsyn till ålder eller underliggande hälsostatus trots den höga kostnad det innebar.

Utifrån ett bibliskt perspektiv är detta värnande av människovärdet berömvärt. Vi är alla skapade till Guds avbild trots att vi lever i en fallen värld. Därför bör vi göra allt som står i vår makt för att förlänga liv och minimera lidande för våra medmänniskor.

Utifrån ett ateistiskt evolutionärt perspektiv är sådant däremot inte särskilt motiverat. ”Den bäst anpassades överlevnad” antas ju vara nyckeln till evolutionär framgång. Så vad finns det då för anledning att förlänga livet på dem med sämst chanser att överleva ett virusangrepp? I synnerhet i de fall när de sämst anpassade för länge sedan passerat den ålder när de kan föra sina anlag vidare till kommande generationer.

Sorgligt nog omfattar samma höga syn på det mänskliga livet inte de allra sårbaraste i vårt samhälle. Samtidigt som Nya Zeeland genomförde regeringens livsbevarande COVID-19-strategi antog vårt parlament nämligen en ny abortlag (Abortion Legislation Act 2020).2,3

Lagändringen gjordes med syftet att avkriminalisera aborter, vilket speglar den (tragiska) verkligheten när det gäller abortsituationen i vårt land. Dessvärre grep abortförespråkarlobbyn tillfället att implementera en av världens mest extrema abortlagstiftningar. Aborter är nu tillåtna på begäran fram till födelseögonblicket oavsett anledning. (Efter 20 veckor måste aborten vara ”kliniskt lämplig under rådande omständigheter”. Erfarenheterna av den tidigare lagstiftningen visar att detta i de flesta fall kommer att bli en formalitet.4)

Det finns numera ingen juridisk åldersgräns för att begära och få en abort. Föräldrarnas samtycke erfordras inte för underåriga. Köns-selektiva aborter är tillåtna (en lagändring för att förbjuda könsselektiva aborter röstades ned av parlamentets ledamöter). 20-veckorsgränsen för funktionshinder-selektiva aborter skrotades. Och barn som föds levande efter en ”misslyckad” abort behöver inte ges medicinsk behandling.

Medicinsk personal som har betänkligheter mot aborter behöver inte medverka vid ingreppen. Men de är skyldiga enligt lag att informera om hur man kan kontakta närmaste utförare.4,5

Denna tvetydighet i fråga om att värdera mänskligt liv är svår att förstå. Den är också omöjlig att förena med evolution. Om de med den högsta reproduktionshastigheten är de som bidrar mest till evolutionär framgång, som evolutionister vill få oss att tro, varför skulle då friska individer välja att abortera sin avkomma?

De flesta aborter i Nya Zeeland utförs på grund av att vårt samhälle betraktar oönskade graviditeter som en olägenhet som kan ”lösas” på medicinsk väg. Detta står i stark kontrast till den bibliska förståelsen av liv.

”Du har skapat mina njurar, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad.”
(Ps 139:13-14)

”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken.”
(Jer 1:5)

Alla människor, även de ofödda, är oändligt värdefulla för vår Skapare.

Ko-kopplingen

Så vad har detta med kor att göra, undrar du kanske? Låt mig förklara.

Nya Zeeland brukar framhållas internationellt som en modell för effektiv mejeriproduktion. Vi är världens största exportör av mejeriprodukter med över 20% av exporthandeln, vilket är mer än dubbelt så mycket som vår närmaste konkurrent.6

För att producera mjölk måste korna få kalvar. För att kunna uppnå maximal effektivitet är det lämpligt att korna får sina kalvar samtidigt. Därför är det en ”olägenhet” för djurhållaren med kor som kalvar sent. Ett sätt att lösa det här problemet är att ”inducera” eller framkalla kalvningen, vilket resulterar antingen i dödfödda kalvar eller eutanasi (medicinsk dödshjälp) eftersom de inte är livsdugliga.7

Djurrättsorganisationer och deras sympatisörer inom politiken fördömde det här förfaringssättet. En politiker kallade det “omänskligt och grymt” och krävde att substanser som inducerar kalvning inte skulle få säljas. Hon hävdade till och med att veterinärer som utför sådana ingrepp bryter mot sin ”etiska kod”. 8 Följden blev att det sedan 2015 är förbjudet att framkalla abort av kalvar i Nya Zeeland, förutom i de fall då det finns en risk för att kons hälsa står på spel. 9 Och samtidigt rapporteras samma politiker ha hållit ett tal där hon förordat mänskliga aborter och sagt: “Det är otroligt att aborter fortfarande är en så omtvistad och splittrande fråga”! 8

Att sluta COVID-cirkeln

I juli 2017 visade det sig att prover tagna på ett bestånd av mjölkkor på Nya Zeelands sydö testade positivt för Mycoplasma bovis. 10 Denna bakterie hade inte tidigare påträffats här i landet.

M. bovis förorsakar en mängd sjukdomstillstånd, däribland mjölkstockning hos mjölkkor, reumatism hos kor och kalvar och lunginflammation hos kalvar. Bakterien kan inte smitta människor och innebär ingen hälsorisk i samband med förtäring. 11

I många länder runtom i världen har man lärt sig att leva med M. bovis och att hantera de besvär som uppstår i samband med infektionen. I maj 2018 tillkännagav Nya Zeelands regering i stället sin avsikt att utplåna m. bovis från landet.12 Infekterad egendom sattes under karantän och förflyttningar av djur och materiel till och från sådan begränsades. Fortlöpande övervakning innefattar provtagning på infekterad egendom och spårning av djurtransporter inom landet.

Dessa åtgärder är anmärkningsvärt lika dem som vidtogs i samband med Covid-19-pandemin. Men det finns ett slående undantag. All boskap från M. bovis-infekterad egendom, även sådan som inte uppvisade några symptom, kommer att slaktas. Till dags dato har mer än 100 000 djur sorterats bort.13

Det betyder att i denna galna, upp-och-ned-vända värld vi lever kan det vara regeringspolicy att tillåta abort på ett mänskligt barn samtidigt som alla tänkbara åtgärder ska vidtas för att hålla en nyfödd människa vid liv, oavsett hur sjuk den nyfödde är. Det är även regeringspolicy att förbjuda abort på en kalv på samma gång som alla individer i ett för övrigt helt friskt djurbestånd måste avlivas i händelse av att en individ skulle bli sjuk!

Inkonsekvent tänkande pekar mot Sanningen

Sådana motstridiga mått på människors och djurs liv är obegripliga – förutom i Bibelns ljus.

Eftersom vi är skapade till Guds avbild har vi förmågan till djupaste medkänsla. Eftersom Han har gett oss makt att råda över fiskar, fåglar och boskapsdjur engagerar vi oss i naturvård och vill verka för det bästa för allt liv på vår planet. Eftersom vi lever i en fallen värld och är slavar under synden kan vi också vara ofattbart grymma.

Och eftersom vi har en fiende som är ”en lögnare och lögnens fader” (Joh 8:44) och som ”kommer bara för att stjäla, slakta och döda” (Joh 10:10) kan vi så lätt hemfalla åt dåraktiga resonemang.

Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar.”
(Rom 1:21-22)

Glashus och stenar

Det är inte vår sak att döma enskilda individer. Men vi uppmanas att “bryta ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud, Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus.” (2 Kor 10:4-5, författarens understrykningar). Men om vi ska använda Bibeln för att belysa ologiska resonemang måste vi först försäkra oss om att vår tolkning av Bibeln är logiskt hållbar.

Att hävda att Bibeln är sann när det gäller dess undervisning om moral, men samtidigt påstå att dess avsnitt som nedtecknats som historia inte betyder vad de uttryckligen säger är ologiskt. Detta gör oss till utövare av samma slags hyckleri som det vi beskyller våra meningsmotståndare för, och det helt i onödan.

Det är därför CMI (och Genesis, Ö.A.) är så passionerat engagerade i att visa att Bibeln är pålitlig från dess allra första vers. Det är anledningen till att vi visar på att relevant tolkad naturvetenskap inte motsäger, utan tvärtom bekräftar, den bibliska dokumentationen av skapelsen.

Och kom ihåg att när vi belyser bristerna i någon annans världsbild så är det bara på grund av Guds, vår Skapares nåd som vi över huvud taget lever och andas.

Referenser och noter

 1. Några är vinnare, andra inte: Vilka länder är bäst på att bekämpa Covid-19? endcoronavirus.org/countries, besökt 12 oktober 2020.

 2. Den nyzeeländska abortlagen, legislation.govt.nz/bill/government/2019/0164/latest/LMS237550.html, besökt 12 oktober 2020.

 3. Abortlagen: information för sjukvårdspersonal, health.govt.nz/our-work/regulation-health-and-disability-system/abortion-legislation-information-health-practitioners, 26 juni 2020.

 4. Abortion Legislation Act 2020 – Här framgår hur extrem den är…, familyfirst.org.nz/2020/04/abortion-legislation-act-2020-heres-how-extreme-it-is, besökt 12 oktober 2020.

 5. Lagen kring aborter, familyplanning.org.nz/advice/abortion/the-law-around-abortion, besökt 12 oktober 2020.

 6. Workman, D., Top milk exporting countries, worldstopexports.com/top-milk-exporting-countries, 5 oktober 2020.

 7. Vad innebär inducerad kalvning? kb.rspca.org.au/knowledge-base/what-is-calving-induction, 3 maj 2019.

 8. Henson, N., Greens—induced law is kinder to cattle, stuff.co.nz/business/farming/10602636/Greens-induced-law-is-kinder-to-cattle, 12 oktober 2014.

 9. Induction ban no biggie—vet, ruralnewsgroup.co.nz/rural-news/rural-farm-health/induction-ban-no-biggie-vet, 15 september 2015.

 10. Historik och bakgrund till utrotningsprogrammet, mpi.govt.nz/protection-and-response/mycoplasma-bovis/what-is-mpi-doing/history-and-background-to-the-eradication-programme/, 12 september 2020.

 11. Vad är Mycoplasma bovis? mpi.govt.nz/protection-and-response/mycoplasma-bovis/what-is-mycoplasma-bovis/, 12 september 2020.

 12. Utrotningsbeslutet, mpi.govt.nz/protection-and-response/mycoplasma-bovis/what-is-mpi-doing/eradication-decision/, 12 september 2020.

 13. Taunton, E., stuff.co.nz/business/farming/112883599/close-to-100000-cattle-culled-in-first-year-of-m-bovis-eradication-attempt, 22 maj 2019.

Mark James
B.Sc. (Hons) i Organisk kemi. Arbetar för CMI international som talare och eventorganisatör.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk