Vetenskap | Ursprung | Skapelsetro
Splash slide linking to page: Frågor & Svar
Splash slide linking to page: Video
Splash slide linking to page: Kalender

Tre tunga argument mot evolutionsteorin från vetenskapliga fakta

1 May 2012. Lästid: Ca 8 minuter.

Om man bortser från evolutionstroende forskares tolkningar av fakta och istället synar faktat självt i ljuset av Bibeln respektive evolutionsteorin, så blir det tydligt att det är Bibelns version som stöds bäst av fakta.

Denna artikel tar upp tre av de starkaste argumenten för trovärdighen hos Bibelns skapelseberättelse, vilka samtidigt talar mot evolutionsteorin, baserat på vetenskapliga fakta.

1: Tydliga tecken på separata djurslag

Ett av de tydligaste exemplen på hur Bibelns version faktiskt är den som stöds av vetenskapliga fakta, gäller hur livets "släktträd" (vilket egentligen består av flera träd), ser ut. För att se detta, låt oss börja med att se vad Bibeln säger i frågan.

Bibeln beskriver att djurslagen skapades separat efter sina slag (1 Mos 1:11-25). Även vattnet skulle fyllas av ett vimmel av varelser (1 Mos 1:20). Bibelns uppdelning i olika djurslag stöds av vetenskapliga observationer av både avancerad genetik och de lager i marken som innehåller fossil. Det är också viktigt att notera att Bibelns "skapade slag" ("baramin" på hebreiska) inte är samma sak som dagens arter. Mer om detta alldeles strax.

Det är värt att notera att inget i bibeltexten talar emot att anpassning och variation kan uppstå inom de respektive djurslagen. Detta kallas mikroevolution. Denna variation och anpassning sker dock inom oöverskridliga ramar, definierade i själva generna, och leder aldrig till den storskaliga utveckling, makroevolution, som man tänker sig inom evolutionsteorin. Alla förändringar, även den artbildning som sker, håller sig därför inom sina respektive skapade huvudgrupper.

Låt oss titta lite närmare på vad som menas med dessa påståenden.

Bibliska djurslag i fossillagren

Om man studerar de jord och berggrundslager som bygger upp jordytan, så finns bland de allra djupast liggande fossillagren, som anses vara de äldsta, finns något som kallas för "kambriska explosionen". De s.k. "kambriska" lagren, där denna "explosion" kan hittas, är speciella genom att det längre ner knappt finns några fossil alls, medan det i dessa kambriska lager dyker upp lämningar av i princip alla huvudgrupper av djur (fyla) som lever idag.

Det bekräftar tydligt att de olika huvudgrupperna av djur har uppkommit färdiga redan från början, alltså skapats var för sig, precis som Bibeln säger!

Det saknas dessutom mellanformer mellan dessa djurslag, vilket stöder detta ännu mer. Allt som finns är en handfull mycket omdiskuterade förslag på "mellanformer", men om evolutionsteorin skulle vara sann så borde det finnas hur mycket som helst av dessa!

Bibliska djurslag i genetiken

När det gäller genetisk forskning så har en respekterad sekulär forskare, Eric Davidson, på CalTech Institute i Kalifornien, kommit fram till intressanta saker som pekar på starka bevis för Bibelns berättelse. Davidsons forskargrupp undersöker så kallade genetiska regulatoriska nätverk (GRN) som under den embryonala tillväxten styr bildningen av kroppsplanen, d.v.s. planen för var de olika kroppsdelarna skall placeras i kroppen.[1]

Genetiska regulatoriska nätverk är en sorts "biologiska datorer" som är uppbyggda av en uppsättning gener där en gen kan påverka hur andra gener ska slås på/av, som i sin tur påverkar hur andra gener ska slås på/av, och så vidare. På detta vis uppstår ett logiskt nätverk som fungerar som en dator.

Eric Davidson har undersökt strukturen på sådana genetiska nätverk och konstaterar att det finns icke-överkorsningsbara barriärer (hinder) i nätverken mellan djur från olika huvudgrupper. Detta beror på att nätverken inbördes är så olika att man inte stegvis kan ändra ett nätverk till ett motsvarande nätverk i ett djur från en annan huvudgrupp utan att nätverket blir helt trasigt i de mellanliggande stegen. Det innebär total krasch, en biologisk katastrof, för det djur som har en liten ändring i sitt GRN, eftersom embryot då inte kan utvecklas normalt.

Detta tillsammans med de saknade mellanformerna i fossilen, talar tillsammans mycket starkt för att huvudgrupperna av djur är skapade var för sig, precis som Bibeln säger.

2: Naturligt urval inte tillräckligt enligt sekulära forskare

En sak som sällan kommer fram i media idag är hur allt fler framstående sekulära forskare på ansedda universitet som Harvard och Berkeley inte längre tror att naturligt urval kan skapa den biologi vi har idag. Denna växande tveksamhet märks hos till exempel systembiologerna Marc Kirschner och John Gerhart, som skrivit boken "The Plausability of Life".[2]

I boken konstaterar de krasst att naturligt urval och mutationer inte räcker som förklaring till den biologi vi har idag, och de presenterar istället en egen "teori". Teorin går i korthet ut på att biologin är uppbyggd i moduler, vilket medför att det som ser ut som stora förändringar till det yttre, kan uppstå genom nya kombinationer av förexisterande biologiska moduler. Det betyder i klartext att stora förändringar kan ske utan att något egentligt nytt tillkommer, det blir bara nya kombinationer av det som redan finns.

Kirschner och Gerhart går så långt att de konstaterar att uppkomsten av väsentligt nytt (eng. "novelty") inom biologin är den "troligtvis största obesvarade frågan inom evolutionen". Det som evolutionsteorin skapades för att förklara, är alltså fortfarande obesvarat! Tala om ett underkännande av "teorin"? Gerthart och Kirschner erkänner alltså i princip att vi inte överhuvudtaget har någon egentlig förklaring på hur den biologi vi har idag har kunnat uppstå!

3: Evolutionsprocesserna arbetar åt fel håll

Ett av de absolut starkaste argumenten mot evolutionen från modern biologi kommer från den världskände professorn John C. Sanford, känd bland annat för att ha uppfunnit genkanonen, som är en välkänd metod inom bland annat genmodifiering.

John Sanford arbetade i flera decennier med genmanipulering av växtgrödor inom ett statsfinansierat amerikanskt program för mat och näringsämnen. Man försökte inom programmet på konstgjord väg framkalla ultrasnabb "evolution" genom att föra in slumpvisa mutationer i växternas gener (för detta behövdes en "genkanon"). Syftet var att förädla fram bättre och mer näringsrika växtsorter för matproduktion.

John Sanford insåg dock med tiden att mutationer och naturligt urval inte fungerar särskilt bra som evolutionsdrivande mekanismer. I en nyligen publicerad bok "Genetic Entropy" presenterar han därför vad han har kommit fram till efter många års praktisk erfarenhet.[3]

Sanford konstaterar bland annat att naturligt urval är en process som motverkar att nya mutationer ska få fäste i en population. Detta beror på att alltför skadliga mutationer gör att individen helt enkelt dör och inte kan sprida sina gener vidare. Naturligt urval blir då en slags "skyddsmekanism" mot att saker ska ändras för mycket i en skadad värld.

Det som är än mer uppseväckande är att Sanford visar att denna bevarande eller "konserverande" process inte ens klarar av att rensa bort alla skadliga mutationer som uppkommer i varje generation!

Detta faktum medför enorma konsekvenser för evolutionsteorin. För hur kan en process bidra till att saker utvecklas och blir bättre och bättre om den inte ens klarar av att rensa bort det skadliga som uppkommer? Naturligtvis går inte detta alls eftersom det är helt bakvänt tänkt. Sanford förklarar i sin bok ganska utförligt sina argument:

  • Skadliga mutationer uppkommer i så mycket större antal än de mutationer som kan anses ha någon positiv effekt alls, att det till och med är svårt att rita ett diagram som visar förhållandet mellan dem.
  • DNA-bokstäver eller gener kan inte urvalet komma åt (selektera) enskilt, utan det är bara hela individer som selekteras. eftersom varje individ har ett stort antal gener och ännu många fler DNA-bokstäver. Detta innebär att för varje eventuell enskild "positiv mutation" så följer det alltid med mängder med skadliga mutationer, och effekten av dessa kommer då att totalt överskugga den eventuella "bra" mutationen, eftersom det naturliga urvalet inte kan "välja ut" den bra mutationen och samtidigt välja bort de skadliga mutationerna, utan bara ser den sammansatta effekten. Det blir alltså inte någon positiv effekt kvar att selektera för!
  • Nya mutationer uppträder dessutom i alltför stort antal per individ och generation för att naturliga urvalet ska hinna rensa bort alla dåliga mutationer. Här behöver man själv tänka efter: Om det uppstår mutationer i hälften av alla djur som föds på en generation (mutationer som alltså i princip alltid är skadliga), då skulle hälften av alla djur i varje generation måsta dö för att hålla borta de skadliga mutationerna. Redan det vore bisarrt, men redan redan vid 1 mutation per individ och generation, går det inte längre ens teoretiskt sett att rensa bort alla skadliga mutationer!

Redan en mutation per individ per generation är alltså ett oöverkomligt problem för evolutionen (och för oss). De dåliga nyheterna är att det verkliga antalet mutationer hos människan är minst 300 nya mutationer per individ och generation, lågt räknat. Dessa fakta utgör ett förkrossande bevis på att (d)evolutionen i förödande hastighet går mot "genetisk härdsmälta". Med andra ord håller vårt genetiska maskineri på att totalhaverera istället för att "utvecklas".

Summering

  • Mycket fler skadliga mutationer än "positiva" mutationer
  • + Alltför stor mängd mutationer per individ/generation
  • + Gener och DNA-bokstäver kan inte väljas enskilt av urvalet, utan bara i stora paket - hela individer, vilket gör att massor av skadliga mutationer följer med varje eventuellt "positiv" mutation, och nettoeffekten ändå blir negativ.
  • = Skadliga mutationer ansamlas i högre takt än vad det naturliga urvalet hinner rensa bort, och evolutionen går därför baklänges!

Sanford har testat effekten av dessa fakta med en genetisk simuleringsprogramvara som han utvecklat tillsammans med några andra forskare som uppmärksammat problemet. Resultaten av testerna presenteras i boken "Genetic Entropy"[1] av John Sanford. Boken innehåller dystra fakta om den nedbrytning av biologin som pågår i verkligheten.

Många argument

Det finns många och starka argument för en Biblisk skapelse, som ursprungligen var god. Det finns också mycket starka argument mot evolutionsteorin som hävdar motsatsen, att vi började som bakterieliknande organismer och utvecklas mot mer komplexa varelser.

De argument som nämns i denna artikel utgör bara ett litet urval men visar att det finns en god anledning att själv syna fakta i ljuset av Bibelns uppgifter. Om man jämför tolkningar som utgår från den världsbild som är vanligast inom vetenskapen idag, dvs den naturalistiska världsbilden som utesluter Gud, med de tolkningar som utgår från Bibelns uppgifter, finner man ständigt att Bibelns uppgifter stämmer bäst med människans observationer av naturen.

Referenser

[1] Gene Regulatory Networks and the Evolution of Animal Body Plans, Eric H. Davidson, et al. Science 311, 796 (2006);

[2] The Plausibility of Life: Resolving Darwin's Dilemma, Dr. Marc W. Kirschner, John C. Gerhart, (2005) (amazon)

[3] Genetic Entropy & the Mystery of the Genome, John Sanford (2008), (amazon)

S.L.
Civ. Ing, Dr.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inget nytt från Genesis - Anmäl dig i formuläret nedan för att få vårt nyhetsbrev rakt i din e-postlåda ungefär en gång varje eller varannan månad! (Ett nytt fönster öppnas, där ni får bekräfta er e-postadress)

OBS, Genom att anmäla dig, godkänner du vår policy för behandling av personuppgifter. Läs därför den först, innan du anmäler dig.

*-markerade fält är obligatoriska.
Fler händelser » Fler videor » Fler frågor & Svar » Guds Värld - Ny skapelsebok för ungdomar!
# Bibeln
# Fossil
# Djur
# Media
# Personer
# Biologi
# Evolutionism
# Dinosaurier
# Platser
# Rymden
# Geologi
# Genetik
# Samhälle
# Världsbild
# Filosofi
# Design
# Historia
# Datering
# Skapelse
# Forskning
# Kemi
# Etik
# Trosförsvar / Apologetik
# Utbildning
# Teknik
# Utomjordingar
# Covid-19
# Språk